Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

30/11/2022 - Third Sector Grant Funding - Award of Grants for 2023/2024 ref: 3023    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/09/2023

Effective from: 30/11/2022

Penderfyniad:

Penderfyniadau:

 

1.   Rhoddir cymeradwyaeth i ddyfarnu grantiau i sefydliadau'r Trydydd Sector fel y manylir yn Atodiad 1 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

2.   Cytunwyd i beidio â dyfarnu grantiau i'r sefydliadau fel  y manylir yn Atodiad 2 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

3.   Bydd swm y grant sy'n daladwy i bob Partner Strategol yn cael ei gymeradwyo fel y manylir yn Atodiad 3 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

Er mwyn galluogi grantiau i sefydliadau'r trydydd sector gael eu hystyried yn unol â Chynllun y Cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

 

 

 


 

 


30/11/2022 - Pontardawe Swimming Pool - Emergency Works Funding. ref: 3029    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/09/2023

Effective from: 30/11/2022

Penderfyniad:

Penderfyniad:

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r Asesiad Effaith Integredig, cymeradwyo cyllid fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd i wneud gwaith atgyweirio ym Mhwll Nofio Pontardawe.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Os na fydd y gwaith yn cael ei wneud, byddai Pwll Nofio Pontardawe ar gau yn barhaol.

 

Rhoi'r penderfyniad ar waith:

 

Gyda chytundeb Cadeirydd Pwyllgor Craffu'r Cabinet, bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar waith ar unwaith. Nid oedd unrhyw 'alwadau i mewn' ar gyfer yr eitem hon.

 

 

 


30/11/2022 - Corporate Governance Improvement Action Plan for 2022-2023 period 1st April 2022 - 30th September 2022 (Half Yearly Progress Report) ref: 3027    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/09/2023

Effective from: 30/11/2022

Penderfyniad:

Penderfynwyd:

 

Nodi’r adroddiad.

 


30/11/2022 - Strategic School Improvement Programme - Proposal to Establish and English-Medium 3 - 11 School to Replace Alltwen, Godre'rgraig and Llangiwg Primary Schools ref: 3022    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/09/2023

Effective from: 05/12/2022

Penderfyniad:

Penderfyniad:

 

Trafododd yr Aelodau'r cynnig i ddiwygio'r argymhellion er mwyn osgoi cynnal y cyfnod ymgynghori dros gyfnod y Nadolig a awgrymwyd yn ystod cyfarfod Pwyllgor Craffu'r Cabinet a gynhaliwyd cyn y cyfarfod hwn.  Ar ôl trafod, cytunwyd i roi awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Gwasanaethau Dysgu Gydol Oes, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd a'r aelodau gofynnol, ystyried ymestyn y cyfnod ymgynghori fel y manylir isod.

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r asesiadau effaith mewn perthynas â chydraddoldeb, risg, defnydd cymunedol a'r Gymraeg, ac i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru 2015), ynghyd â'r goblygiadau cyfreithiol, yn unol ag Adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, cymeradwyo ymgynghori ar y cynnig i sefydlu ysgol cyfrwng Saesneg ar gyfer plant 3-11 oed gyda chanolfan cymorth dysgu arbenigol, mewn adeiladau newydd i ddarparu ar gyfer disgyblion o ddalgylchoedd presennol Ysgol Gynradd Alltwen, Ysgol Gynradd Godre'r-graig ac Ysgol Gynradd Llangiwg, bydd pob un ohonynt yn cau ar 31 Awst 2025 a rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd, Aelod Cabinet dros Addysg a Chadeirydd Craffu'r Cabinet, gytuno ar estyniad addas i'r cyfnod ymgynghori er mwyn galluogi aelodau'r cyhoedd i ymateb i'r ymgynghoriad.

 

Y dyddiad ar gyfer rhoi hwn ar waith fydd 1 Medi 2025.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Bydd y penderfyniad hwn yn galluogi'r cyngor i gydymffurfio â gofynion yr ymgynghoriad ffurfiol a osodir ar y cyngor gan y Côd Trefniadaeth Ysgolion.

 

Yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad, bydd rhoi'r cynnig ar waith yn galluogi'r cyngor i hyrwyddo safonau addysgol uchel a chyflawni potensial pob plentyn.  Bydd hefyd yn galluogi'r cyngor i gyflawni ei ddyletswydd i sicrhau addysg effeithlon yn ei ardal.

 

 

 

Rhoi'r penderfyniad ar waith:

 

Cynigir rhoi'r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad

 

 Mae'r adroddiad yn gofyn am ganiatâd i ymgynghori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30/11/2022 - Quarter 2 (1st April 2022 - 30th September 2022) Corporate Indicators and Chief Executive's Directorate Service Level Key Performance Indicators 2022/2023 ref: 3028    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/09/2023

Effective from: 30/11/2022

Penderfyniad:

Penderfynwyd:

 

Nodi’r adroddiad.

 


30/11/2022 - Calculation of Council Tax Base for 2023-24 ref: 3026    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/09/2023

Effective from: 30/11/2022

Penderfyniad:

Penderfyniadau:

 

Cymeradwyo Sylfaen Treth y Cyngor net ar gyfer 2023/2024:

 

·        48,808.10 ar gyfer y Fwrdeistref Sirol gyfan; ac

 

·        ar gyfer pob ardal Cyngor Tref a Chymuned, y swm a ddangosir ym mharagraff 6 o'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

I benderfynu ar Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2023/24.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Gyda chytundeb Cadeirydd Craffu'r Cabinet.  Bydd y penderfyniad yn cael ei rhoi ar waith ar unwaith.

 

 

 


30/11/2022 - Delivery of the Welsh Government's Discretionary Cost of Living Support Scheme - Proposals for use of remaining funding ref: 3025    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/09/2023

Effective from: 05/12/2022

Penderfyniad:

Penderfyniadau:

 

1.   Cymeradwyo'r meini prawf dosbarthu ar gyfer gweddill cyllid Cynllun Cymorth Costau Byw Dewisol Llywodraeth Cymru fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

2.   Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Prif Swyddog Cyllid ar y cyd ag Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Chyfiawnder Cymdeithasol benderfynu ar ddull dosbarthu priodol ar gyfer cyllid a ddyrennir i fanciau bwyd.

 

Rhesymau dros y Penderfyniadau:

 

I sicrhau bod yr holl gyllid sydd ar gael i'r cyngor yn cael ei ddefnyddio yn unol â thelerau ac amodau'r grant.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 


30/11/2022 - Public Public Participation Strategy 2023-2028 ref: 3024    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 30/11/2022 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 26/09/2023

Effective from: 05/12/2022

Penderfyniad:

Penderfyniad:

 

Ar ôl rhoi sylw dyledus i'r Asesiad Effaith Integredig, cymeradwyo dechrau ymgynghoriad 12 wythnos ar y Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus Ddrafft fel y manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd rhwng 5 Rhagfyr 2022 a 26 Chwefror 2023.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Er mwyn galluogi cyhoeddi Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus derfynol a fydd yn sicrhau bod y cyngor yn cyflawni dyletswyddau cyfreithiol a nodir yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 fel y maent yn ymwneud â gweithgareddau cyfranogiad y cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 


12/09/2023 - Presentation on Application ref: 3374    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Derbyniodd aelodau gyflwyniad ar y cais oedd wedi’i gynnwys ar agenda'r cyfarfod hwn.

 


12/09/2023 - Eitemau brys ref: 3377    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.

 


12/09/2023 - Appeals Received - 11/08/2023 to 04/09/2023 ref: 3376    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Nododd yr Aelodau'r rhestr o Apeliadau a Dderbyniwyd o 11 Awst 2023 i 4 Medi 2023.

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

 


12/09/2023 - Appeals Determined - 11/08/2023 to 04/09/2023 ref: 3375    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Nododd yr Aelodau'r rhestr o Apeliadau y Penderfynwyd arnynt o 11 Awst 2023 i 4 Medi 2023.

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 


12/09/2023 - Application No. P2023/0461 - 65 Cwrt Sart ref: 3378    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Darparodd Swyddogion gyflwyniad i’r Pwyllgor Cynllunio ar y cais hwn

 (Newid o ddefnydd preswyl (Dosbarth C3) i HMO (Dosbarth C4) yn rhif 65, Cwrt Sart, Llansawel SA11 2SR) fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Roedd yr Aelod Ward Lleol wedi gofyn i’r cais gael ei benderfynu gan y Pwyllgor Cynllunio ac roedd yn bresennol i roi ei sylwadau yn y cyfarfod.

 

Yn unol â phrotocol siarad cyhoeddus cymeradwy'r cyngor, anerchwyd y Pwyllgor Cynllunio gan wrthwynebydd i’r cais.

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo Cais Rhif P2023/0461, yn unol ag argymhellion swyddogion, yn amodol ar yr amodau a nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Wards affected: Briton Ferry East;


12/09/2023 - Gwneud cais am ymweliad(au) safle gan y ceisiadau a gyflwynwyd ref: 3373    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau am ymweliad(au) safle.

 


12/09/2023 - Cofnodion y cyfarfod blaenorol ref: 3379    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Awst 2023 a 22 Awst 2023 fel cofnod cywir.

 


12/09/2023 - Datganiadau o fuddiannau ref: 3372    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 


12/09/2023 - Cyhoeddiad y Cadeirydd ref: 3371    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 12/09/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 21/09/2023

Effective from: 12/09/2023

Penderfyniad:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.