Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol - Dydd Iau, 9fed Mawrth, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Microsoft Teams / Hybrid Council Chamber

Cyswllt: Alison Thomas E-bost: a.thomas6@npt.gov.uk 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r pwyllgor yn craffu ar eitemau 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 ac 17 o bapurau Bwrdd y Cabinet.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Derbyniwyd datganiadau gan:

 

Y Cyng. H C Clarke – Eitemau 8 a 15 (Bwrdd y Cabinet) – Personol, nad yw'n rhagfarnu. 

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 221 KB

·        15 Rhagfyr 2022

·        26 Ionawr 2023

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

15 Rhagfyr 2022

 

Tudalen 1

Nododd aelodau fod y Cyng. A Llewelyn yn bresennol ac nid y Cyng A Lockyer.

 

Tudalen 5 – Cynllun Prydlesu Cymru, Paragraff 3

I gael gwared ar 'lawn' ac ysgrifennu 'loan'.

 

Penderfynwyd: Cymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2022 a 26 Ionawr 2023 fel cofnod cywir a chywir gyda'r diwygiadau uchod.

 

 

 

 

 

4.

Pwynt cyswllt unigol Oedolion a Phlant pdf eicon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd swyddogion gyflwyniad i'r pwyllgor ar y pwynt cyswllt unigol (PCU), sydd hefyd yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer nifer o atgyfeiriadau sy'n cael eu derbyn gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Nododd swyddogion y byddai'r cyflwyniad yn canolbwyntio ar y pwynt cyswllt unigol mewn perthynas â gwasanaethau i oedolion. Cyn amlinellu manylion y gwasanaethau, amlinellodd swyddogion sut mae'r system atgyfeirio'n gweithio ar hyn o bryd. Mae un rhif ffôn ac un cyfeiriad e-bost sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gwasanaethau i blant ac oedolion. Yn dilyn cyswllt cychwynnol, mae ffurflen atgyfeirio integredig sy'n cael ei defnyddio'n rhanbarthol gan bartneriaid wrth gyfeirio achos at wasanaethau cymdeithasol. Bydd y PCU yn cynnal asesiadau er mwyn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i'r rheini sy'n cysylltu â nhw.

 

Mae'r PCU yn gweithredu ar strwythur tîm aml-ddisgyblaeth. Aeth swyddogion drwy gyfansoddiad tîm PCU oedolion. Mae nifer y staff wedi cynyddu oherwydd y pryderon a godwyd yr haf diwethaf ynghylch cyfraddau ymateb.

 

Cyflwynwyd y strwythur newydd yn ystod haf 2022. Cydnabuwyd y gellid cefnogi'r pwysau ehangach yn y tîm gofal cymdeithasol i oedolion pe gellid arafu cyfradd yr atgyfeiriadau drwy ymateb i anghenion pobl ar y cyfleoedd cynharaf gyda'r model arfer sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

 

Dywedwyd wrth yr aelodau fod y cyfraddau atgyfeiriadau i PCU i oedolion wedi cynyddu'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf, gyda misoedd penodol yn brysurach nag eraill. Darparwyd dadansoddiad o'r atgyfeiriadau i'r aelodau dros gyfnod diweddar o chwe mis, yn ogystal â gwybodaeth sy'n ymwneud â sut y cawsant eu rhoi ar waith.

 

Trafododd swyddogion daith yr atgyfeiriadau ar y pwynt maent yn cael eu derbyn gan PCU ac effaith asesiadau cymesur ar y gwasanaeth ehangach. Mae asesiadau cymesur yn ymdrin â chyngor a chymorth yn unol â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Gall asesiadau hefyd helpu i ddatgelu rhai anghenion mwy cymhleth a allai arwain at asesu pellach o fewn y system.

 

Rhoddwyd gwybodaeth i'r aelodau am yr amseroedd galwadau, ac fe gydnabuwyd bod nifer y galwadau nad oedd wedi cael eu hateb wedi lleihau. Mae Swyddogion Cyswllt yn derbyn llu o alwadau ffôn, sy'n ymwneud ag agweddau amrywiol ar ofal cymdeithasol i oedolion a phlant. Mae swyddogion yn asesu sut y gellir cefnogi swyddogion cyswllt orau yn gyson.

 

Cododd aelodau bryderon o ran salwch staff a sut y gellid eu deall yn well. Yn ogystal â hyn, sut y gellir darparu cymorth o ran recriwtio staff newydd. Fe gadarnhaodd swyddogion nad oedd salwch staff mewn perthynas â straen na phryder yn y gwaith, ond o ganlyniad i salwch nad oedd modd ei atal sy'n digwydd fel arfer.

 

Fe gadarnhaodd swyddogion y bydden nhw'n adrodd ar les staff a sut mae hyn yn cael ei gefnogi mewn adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno'n ddiweddarach.

 

Fe wnaeth aelodau gwestiynu sut y cafodd boddhad cwsmeriaid gyda'r gwasanaeth ei asesu. Cadarnhaodd swyddogion, fel penderfyniad pwynt cyntaf, ei fod yn ymddangos eu bod yn derbyn canmoliaeth yn unig. Fodd bynnag, cydnabuwyd nad yw hyn yn golygu bod defnyddwyr gwasanaethau yn fodlon. Nododd swyddogion  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Cefnogaeth Ymyrryd yn Gynnar ac Atal yn y Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd swyddogion yr wybodaeth fel y’i cyflwynwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd gyda'r agenda.

 

Nododd swyddogion eu bod yn cynnig gwasanaeth hybrid ar hyn o bryd o ran y grwpiau sy'n cael eu cynnal. Os cynigir cymorth, bydd yn cynnwys dosbarthiadau magu plant, cymorth wrth gael mynediad at grantiau, gwneud cais am fudd-daliadau y mae gan deuluoedd hawl iddynt a chefnogaeth ynghylch materion tai. Gellid darparu cymorth lle mae problemau iechyd meddwl rhieni yn y cartref neu drais domestig.

 

Datblygwyd dwy raglen newydd - cefnogaeth Friendship a'r grŵp Aspire. Amlinellodd swyddogion y gefnogaeth a gynhigir gan y grwpiau hyn.

 

Dywedodd swyddogion eu bod yn gweithio gydag ysgolion ar hyn o bryd ac yn cynnal sesiynau galw heibio. Mae'n ymwneud â sicrhau bod pobl yn ystyried ymgysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol fel rhywbeth positif, ac nid yn rhywbeth negyddol.

 

Rhoddwyd gwybod i aelodau am y gwaith allgymorth a oedd yn cael ei wneud yn y gymuned ar hyn o bryd, gan gynnwys gweithio gydag Undeb Rygbi Cymru. Darparwyd basgedi Nadolig yn lleol. Bydd basgedi'r Pasg hefyd yn cael eu dosbarthu.

 

Diolchodd yr aelodau i'r swyddogion am yr adroddiad gan ei nodi er gwybodaeth.

 

 

6.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu)

 

Cofnodion:

Adroddiad Diogelu Blynyddol Gorllewin Morgannwg

 

Rhoddodd swyddogion amlinelliad byr o'r adroddiad. Bwrdd rhanbarthol yw Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg. Mae'n dod â sefydliadau at ei gilydd i edrych ar ddiogelu ac mae hefyd yn dwyn sefydliadau i gyfrif. Maent yn cynnal adolygiadau arferion i blant ac oedolion. Mae'r adroddiad yn amlinellu rhan gyntaf y cynllun diogelu. Prif amcan y Bwrdd yw diogelu plant ac oedolion, a'r ail amcan yw atal niwed mewn perthynas â phlant ac oedolion.

 

Mae'r adroddiad yn nodi strwythur y grŵp a bydd pob sefydliad sy'n gysylltiedig yn ymgymryd ag elfennau o'r gwaith. Mae'r bwrdd yn sicrhau ymagwedd ac ymateb cyson ar draws y rhanbarth.

 

Nododd yr aelodau fod yr adroddiad yn amlinellu nifer uchel o orddosau ac hunanladdiadau honedig ymhlith dynion. Holodd yr aelodau os gellid nodi'r rheswm dros hyn. Dywedodd swyddogion ei fod yn adlewyrchu'r tueddiadau a nodwyd yn ystod argyfwng ariannol 2008. Mae pob hunanladdiad ac ymgais sylweddol at hunanladdiadau yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth. Mae data'n cael ei gasglu, gan weithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, i nodi'r gwasanaethau y mae'r unigolion a'u teuluoedd yn cael mynediad atynt i weld a oes modd gwneud unrhyw beth yn wahanol i atal yr hunanladdiadau hynny.

 

Yn dilyn gwaith craffu, nododd yr aelodau'r adroddiad er gwybodaeth.

 

 

Adroddiad Blynyddol Grant Cymorth Tai 2022

 

Rhoddodd swyddogion drosolwg byr o'r adroddiad a ddosbarthwyd. Y grant yw'r brif ffynhonnell cyllid ar gyfer gwasanaethau digartrefedd, gan gynnwys Tîm Opsiynau Tai a Gwasanaeth Annibyniaeth Cymunedol y cyngor. Mae hefyd yn ariannu ystod lawn o wasanaethau wedi'u comisiynu, er enghraifft llochesi trais domestig. Nododd swyddogion fod swm y cyllid a ddyfarnwyd wedi bod yr un fath ar gyfer blynyddoedd ariannol 21-22, 22-23 a 23-24. Gofynnwyd i'r aelodau nodi'r pwysau ar y gwasanaethau gyda mwy o alw a chostau dros y blynyddoedd hynny.

 

Mae'r grant yn allweddol wrth gyflawni'r Cynllun Ailgartrefu Cyflym ac wrth atal digartrefedd trwy gynnig amrywiaeth o gefnogaeth wedi'i thargedu i bobl yn eu cartrefi a hefyd gwasanaethau cefnogi mewn adeiladau. Dywedodd swyddogion y bydd darn allweddol o waith yn cael ei wneud dros y flwyddyn neu ddwy nesaf er mwyn optimeiddio'r grant er mwyn sicrhau ei fod yn cefnogi'r Cynllun Ailgartrefu Cyflym.

 

Nododd aelodau'r adroddiad.

 

 

Dangosyddion Perfformiad Chwarter 3

 

Awgrymodd swyddogion efallai bod y pwyllgor craffu am ganolbwyntio ar ddangosyddion y maen nhw'n eu hystyried yn rhai allweddol. Gallai swyddogion wneud darn o waith i ganolbwyntio'r dangosyddion ar yr hyn y mae ei angen ar y pwyllgor craffu.

 

Holodd aelod, o ran yr oedi cyfartalog i ddarparu grantiau i bobl anabl, beth yw cyfartaledd yr amser aros ar gyfer defnyddiwr y gwasanaeth? Fe gadarnhaodd swyddogion bod yna rywfaint o oedi sylweddol wedi bod yn ystod y pandemig oherwydd y galw yn y farchnad breifat gyda gwaith adeiladu. Ar y cyfan mae gwaith cawod wedi'i wneud yn eithaf cyflym, ond roedd y gwaith codi estyniad yn cymryd rhwng 6-9 mis. Fodd bynnag, mae'n dechrau gwella wrth i'r farchnad breifat arafu.

 

Holodd aelodau ynghylch cwyn a gynhaliwyd yn rhannol yn erbyn  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 6.

7.

Blaenraglen Waith 2022/23 pdf eicon PDF 434 KB

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r Flaenraglen Waith.

 

8.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf

Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

 

9.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Penderfynwyd: gwahardd y cyhoedd o'r  eitem(au) ganlynol/canlynol yn unol ag Adran 100a (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth  Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran  4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

 

10.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Dewis eitemau preifat priodol o agenda cyn craffu Bwrdd y Cabinet (Adroddiadau Bwrdd y Cabinet yn amgaeedig ar gyfer yr aelodau craffu).

 

Cofnodion:

Trefniadau Cytundebol am Ystod o Wasanaethau wedi'u hariannu drwy Grant Cymorth Tai 2023/24

 

Ystyriodd yr aelodau’r adroddiad fel a amlinellir yn y dogfennau a ddosbarthwyd.

 

Yn dilyn craffu, nododd y pwyllgor yr adroddiad.

 

Ehangu darpariaeth Canolfan Groeso mewn perthynas ag Wcraniaid sy'n ffoi rhag y gwrthdaro

 

Ystyriodd yr aelodau’r adroddiad fel a nodwyd yn y dogfennau a ddosbarthwyd.

 

Yn dilyn craffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r argymhellion i'w ystyried gan y Cabinet.