Agenda

Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles - Dydd Mercher, 8fed Mai, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Canolfan Ddinesig Port Talbot. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Pamela Chivers 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd

2.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Craffu Cyn Penderfynu - Pwll Nofio Pontardawe

(wedi'I amgáu o fewn papurau'r Cabinet)

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag

Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i

diwygiwyd)