Agenda a chofnodion drafft

Special Budget, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth - Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte John  E-bost: c.l.john@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Rhoddodd y Cadeirydd wybod i'r aelodau am farwolaeth y Cynghorydd Sheila Penry, a oedd yn aelod o'r pwyllgor hwn ac yn gyn-aelod o Bwyllgor y Strydlun.

 

Cynhaliodd yr aelodau funud o ddistawrwydd fel arwydd o barch. Nododd y Cadeirydd y byddai gan aelodau gyfle i dalu teyrnged i'r Cyng. Penry yn ystod y cyfarfod Cyngor Llawn nesaf.

 

Nododd y Cadeirydd mewn perthynas ag eitem 3 fod swyddogion wedi nodi y bydd yr eitemau a restrir fel ENV 21, 22 a 23 yn cael eu hystyried o dan y Pwyllgor Craffu Addysg, Sgiliau a Lles.

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Nododd y Cyng. Tim Bowen fod ganddo fuddiant personol ag Atodiad 4, Cyfeirnod ENV7, gan fod ei wraig yn gweithio i Barc Gwledig y Gnoll.

 

3.

Ymgynghoriad ar y Gyllideb 2024/25 pdf eicon PDF 217 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ymgynghoriad ar y Gyllideb 2024/25

 

Ystyriodd yr Aelodau Adroddiad Ymgynghoriad ar Gyllideb 2024/25 fel y'i cyflwynwyd.

 

Amlinellodd y Cadeirydd y byddai'r sylwadau o’r cyfarfod yn llunio rhan o’r ymateb ffurfiol i’r ymgynghoriad ar y gyllideb. Atgoffwyd yr aelodau o'u rhwymedigaeth fel rhan o'r broses ymgynghori ar y gyllideb i gyflwyno unrhyw gynigion eraill ar gyfer arbedion cyllidebol nad ydynt wedi'u cynnwys yn yr adroddiad, fel y gall swyddogion eu hystyried cyn gynted â phosib.

 

Atgoffwyd yr aelodau y dylent ystyried yr elfennau o'r gyllideb sy'n dod o dan gylch gorchwyl y pwyllgor craffu hwn.

 

Rhoddodd Nicola Pearce, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, drosolwg byr o'r cynigion cyffredinol fel y'u rhestrir yn Adroddiad Ymgynghoriad ar Gyllideb 2024/25 ac esboniodd y sefyllfa anodd y mae'r gyfarwyddiaeth yn ei hwynebu mewn perthynas â chyflawni cyllideb gytbwys.

 

Cynghorwyd aelodau bod swyddogion wedi ceisio lleihau costau a chael sicrwydd yn gyntaf drwy arbedion ac yna, ar gyfer y rheini nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y cynigion arbedion strategol hynny, byddai swyddogion yn mynd trwy'r holl gynigion fesul llinell fel y'i nodir yn Atodiad 4.

 

ENV1

 

Gofynnodd aelodau a yw'r awdurdod yn cyfathrebu â swyddogion cynllunio i nodi cyfleoedd i gynyddu gwerth trwy werthu adeiladau a thir yr awdurdod gyda chaniatâd cynllunio.

 

Cynghorodd aelodau pe byddai gan y tir neu'r adeiladau ganiatâd cynllunio ar gyfer defnydd amgen, yna bydd yn cynyddu'r pris y gall yr awdurdod ei sicrhau ar gyfer yr ased hwnnw. Dyma rywbeth y bydd swyddogion bob tro'n ei wneud, ond mae cyfyngiadau'n berthnasol i rai adeiladau, fel bod ar orlifdir.

 

Nododd swyddogion bod aelodau wedi cyfeirio at Gynlluniau Addasu a Chadernid Cymunedol (CARPs) mewn cwestiwn a gyflwynwyd cyn y cyfarfod i swyddogion ynghylch hyn. Cynghorwyd aelodau nad yw CARPs yn eich galluogi i wneud yr hyn rydych chi am ei wneud oherwydd bod gennych y cyfle i wneud y rheini. Byddai angen i swyddogion liniaru effaith llifogydd o hyd, a bydd mathau o ddefnydd ni ellir eu gosod mewn gorlifdir o hyd, hyd yn oed os oes gennych CARP ar waith. Nododd swyddogion pan fyddant yn barod i ryddhau adeilad neu dir, byddant yn nodi'r defnydd gorau ar gyfer y safle hwnnw a'r hyn y gallant gael caniatâd cynllunio ar ei gyfer, a fydd yn darparu'r cymorth gorau ar gyfer y gymuned a'r economi ac o bosib ar gyfer gofynion tai'r cyngor a'r gyllideb.

 

Ystyrir y rhain er mwyn gwneud y penderfyniad cywir ar gyfer y cyngor ar y pryd yn seiliedig ar y materion hynny.

 

ENV4

 

Gofynnodd aelodau am yr arbediad o £185,000 a restrir ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf ar y cymhorthdal gweithredu, a gofynnodd aelodau pa elfennau eraill sy'n rhan o'r arbediad ar wahân i ddiogelwch neu incwm dros y flwyddyn ariannol nesaf.

 

Esboniodd swyddogion bod costau yswiriant a diogelwch uchel yno, a swyddogion diogelwch yw'r rhan fwyaf o'r gost honno. Y rheswm am hyn yw'r bygythiadau sydd wedi digwydd yno, gan gynnwys achos o fygwth swyddog diogelwch gyda machete, a oedd yn golygu y byddai swyddogion diogelwch ond  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.