Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles - Dydd Iau, 25ain Mai, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Port Talbot Civic Centre / Remotely - Hybrid

Cyswllt: Alison Thomas  E-bost: a.thomas6@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Cadarnhawyd y byddai'r pwyllgor yn craffu ar eitemau 7, 8 a 9 ar Agenda Bwrdd y Cabinet.

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 317 KB

·        16th Mawrth 2023

·        13th Ebrill 2023

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2023 a 13 Ebrill 2023 fel cofnodion gwir a chywir.

4.

Diweddariad ar Bresenoldeb yn yr Ysgol pdf eicon PDF 455 KB

Cofnodion:

Ystyriodd yr aelodau’r adroddiad fel a nodwyd yn y pecyn agenda.

 

Holodd yr aelodau am y cydberthynas rhwng statws prydau ysgol am ddim a phresenoldeb disgyblion. Cadarnhaodd swyddogion fod presenoldeb disgyblion sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn waeth na disgyblion nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim. Llongyfarchodd yr aelodau’r tîm ar faint o waith a wnaed wrth nodi'r cydberthyniadau ac roeddent yn edrych ymlaen at ganlyniadau'r gwaith.

 

Holodd yr aelodau a oedd Estyn wedi cysylltu â nhw a beth oedd eu hymagwedd at absenoldeb. Dywedodd swyddogion fod Estyn yn poeni bod ein cyfradd adfer presenoldeb COVID wedi bod yn arafach nag awdurdodau lleol eraill. Cynhaliwyd sgyrsiau ag Estyn ar nifer o faterion, gan gynnwys safonau, presenoldeb a diogelu; bydd Estyn yn trafod presenoldeb gydag ysgolion unigol fesul ysgol.

 

Holodd aelodau a oedd teuluoedd yn parhau i gymryd gwyliau y tu allan i amser tymor oherwydd pwysau ariannol. Dywedodd swyddogion na fu cynnydd yn nifer y gwyliau a gymerwyd gan deuluoedd unigol ond bu cynnydd yn nifer y teuluoedd sy'n cymryd gwyliau yn ystod y tymor. Fodd bynnag, nododd swyddogion nad yw Castell-nedd Port Talbot yn dirwyo rhieni am gymryd un gwyliau os yw presenoldeb fel arall yn dda.

 

Mae'r adroddiad er gwybodaeth ac fe'i nodwyd.

5.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu)

 

Cofnodion:

Rhaglen Seren

Rhoddodd y swyddog drosolwg o'r adroddiad fel y manylwyd arno yn yr agenda a ddosbarthwyd.

 

Nododd yr aelodau ei bod yn braf clywed am y cydweithio rhwng Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot ond gofynnwyd a oedd cydweithio hefyd â Choleg Gŵyr a Choleg Sir Gâr? A oes dadansoddiad o gefndiroedd a math o gefndiroedd myfyrwyr ar y rhaglen; a oes cymorth ariannol ar gael a pha gymorth sydd ar waith ar gyfer yr ysgytiad diwylliannol y gall disgyblion ei brofi? Cadarnhaodd swyddogion fod gwaith yn cael ei wneud ar y cyd ac mae Castell-nedd Port Talbot yn rhan o ranbarth Canolbarth Cymru sydd hefyd yn cynnwys Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Mae Coleg Sir Gâr yn rhan o hwb Sir Gaerfyrddin/Ceredigion/Sir Benfro ac mae Castell-nedd Port Talbot yn gweithio gyda nhw i sicrhau y gall myfyrwyr gael mynediad at sesiynau lle bo hynny'n briodol. O ran cyllid, mae perthynas agos â'r Tîm Ehangu Cyfranogiad. Mae cyn-fyfyrwyr yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr drwy gydol y broses. Rhaglen am ddim yw Seren sydd ar gael i ddisgyblion o bob cefndir. Gwneir gwaith agos gydag ysgolion i gefnogi disgyblion os oes angen cymorth ychwanegol.

 

Gofynnodd yr aelodau am wybodaeth am hyblygrwydd y rhaglen. Dywedodd swyddogion fod myfyrwyr yn cael eu nodi gan athrawon, a'r disgybl sy'n penderfynu a hoffai gymryd lle yn y rhaglen neu beidio. Ym mlynyddoedd 8 a 9, gall disgyblion gymryd rhan mewn cyfleoedd anffurfiol ac ymuno â rhaglen Llywodraeth Cymru yn ffurfiol ym mlwyddyn 10. Bydd athrawon yn gweithio gyda disgyblion i nodi unrhyw rwystrau i'r disgybl yn ymuno â'r rhaglen

 

Yn dilyn craffu, nododd yr aelodau'r eitem er gwybodaeth.

 

Cyllideb Trafnidiaeth Bersonol

Amlinellodd swyddogion yr adroddiad a ddosbarthwyd gyda'r agenda.

 

Gwnaeth yr aelodau sylwadau ar lefel yr hyblygrwydd y byddai'r cynnig yn ei gynnig a'r manteision posib i unigolion, a gofynnwyd a fu unrhyw drafodaeth â Gweithredwyr Cludiant Cymunedol? Cadarnhaodd y swyddog nad ydym yn gallu defnyddio grwpiau cludiant cymunedol sy'n cael eu rhedeg gan elusennau ar hyn o bryd, ond gallai gweithredwyr cymunedol gymryd rhan os oeddent yn dilyn y broses gaffael. Gall hwn fod yn bwnc ar gyfer trafodaeth yn y dyfodol, a bydd yn cael ei drafod gyda chydweithwyr yn Adran yr Amgylchedd.

 

Holodd yr aelodau a fyddai unrhyw gyllid ychwanegol yn cael ei ymgorffori yn y Gyllideb Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol mewn perthynas â chyflwyno'r terfyn cyflymder 20mya sydd ar ddod, sy'n debygol o effeithio ar gostau gweithredu. Cadarnhaodd y swyddog fod hyn wedi'i nodi fel risg ychwanegol i'r gyllideb Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol a'i bod yn cael ei monitro'n ofalus ar hyn o bryd. Mae gweithredwyr yn pryderu ond ar hyn o bryd nid yw'n glir sut y bydd hyn yn effeithio ar gostau yn y tymor hir.

 

Holodd yr aelodau am drefniadau wrth gefn pe bai amgylchiadau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 5.

6.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.