Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu'r Cabinet - Dydd Mercher, 8fed Tachwedd, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Charlotte Davies - 01639 763745 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod Eitem 7 ar Agenda'r Cabinet wedi'i dynnu'n ôl oherwydd camgymeriad gweinyddol ar yr adroddiad a bydd yn dychwelyd yn ystod y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer 28 Tachwedd 2023.

 

Cadarnhawyd y byddai'r pwyllgor yn craffu ar eitemau 8, 10, 11 a 14.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Y Cynghorydd S Freeguard           Eitem 11           Personol, mae aelod o'r teulu'n

gweithio yn TATA Steel

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 209 KB

Cofnodion:

The minutes of the meeting held on 13th October 2023 were approved as a true and accurate record.

4.

Craffu Cyn Penderfynu

·        Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau’r Cabinet ar gyfer aelodau’r pwyllgor Craffu)  

 

Cofnodion:

 

Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth (2023-2026)

 

Ystyriodd yr aelodau’r adroddiad fel a nodwyd yn y pecyn agenda.

 

Nododd yr Aelodau fod ceisiadau cynllunio yn cael eu hystyried yn unigol a gofynnwyd sut y bydd y Ddyletswydd Bioamrywiaeth yn effeithio ar y cyngor wrth gyflawni ceisiadau datblygu mawr eu hangen. Cadarnhaodd swyddogion fod bioamrywiaeth yn ystyriaeth berthnasol yn y broses o wneud penderfyniadau cynllunio. Nodwyd bod safleoedd o bwys cenedlaethol megis Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yn cael eu gwarchod gan bolisi cynllunio cenedlaethol gyda rhai dynodiadau'n destun Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd. Mae polisi'r CDLl yn amlinellu y dylid osgoi unrhyw safleoedd o bwys ond mae'n rhaid cydbwyso hyn â'r angen am dwf economaidd. Mae ffactorau economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol yn cael eu hystyried. Os bydd rhesymau pennaf dros adeiladu yn bresennol, mae gofynion lliniaru a/neu iawndal yn cael eu hystyried. Mae'r Tîm Ecoleg yn chwilio am ffyrdd arloesol i hybu bioamrywiaeth.

 

Cadarnhaodd y Pennaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd fod y cynllun hwn yn fwy na'r broses gynllunio, roedd yn cynnwys sut y mae'r cyngor yn ymateb yn ehangach i'r ddyletswydd ac yn arddangos cydymffurfiaeth.

 

Yn dilyn craffu, cefnogwyd yr argymhelliad gan y Cabinet.

 

 

2022/23 - Adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys

 

Ystyriodd yr aelodau’r adroddiad fel a nodwyd yn y pecyn agenda.

 

Cyfeiriodd yr aelodau at dabl benthyciadau'r Awdurdod Lleol ar dudalen 197 a gofynnwyd am ragor o wybodaeth ynghylch y benthyciad o £10m a restrwyd ar ddiwedd mis Mawrth. Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid fod angen y benthyciad tymor byr i dalu am hylifedd a llif arian ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ar gyfer y cyfnod rhwng 20 Mawrth a 12 Ebrill 2023. Y gost llog oedd £28k sy'n cael ei chynnwys yng nghyllideb Rheoli'r Trysorlys ac ad-dalwyd y benthyciad yn llawn ar 12 Ebrill 2023. Holodd yr Aelodau a oedd modd cymryd y diffyg hwn o gronfeydd wrth gefn yn yr achos hwn. Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid fod yr awdurdod wedi buddsoddi £53m mewn buddsoddiadau cyfnod penodol a gynhyrchodd log o £1.5m.

 

Holodd yr Aelodau a oedd yr amgylchiadau hyn wedi codi yn ystod unrhyw flwyddyn flaenorol. Cadarnhaodd y Prif Swyddog Cyllid fod benthyca tymor byr/hir i dalu am lif arian yn weithdrefn safonol ar gyfer pob awdurdod lleol fel rhan o drefniadau'r trysorlys. Ar yr achlysur hwn roedd y benthyca wedi ymestyn dros gyfnod diwedd y flwyddyn. Nodwyd y gallai benthyca o'r llywodraeth fod ar gyfer cyfnod o flwyddyn yn unig, caiff anghenion tymor byr eu diwallu drwy fenthyca rhwng awdurdodau lleol.

 

Yn dilyn craffu, nodwyd cynnwys yr adroddiad.

 

 

Monitro'r Gofrestr Risgiau 2023/24

 

Cyfeiriodd yr aelodau at SR14, SR18 a SR19 o'r Gofrestr Risgiau, a holwyd a ystyriwyd effaith diffyg cynhyrchu dur yn lleol ar yr economi leol yn enwedig mewn perthynas â'r Porthladd Rhydd Celtaidd a'r posibilrwydd o golli cwsmeriaid pwysig. Nodwyd y byddai cau yn cael effaith sylweddol ar yr economi, diweithdra a gwasanaethau cymdeithasol. Gofynnodd yr aelodau pa gefnogaeth y gall y cyngor ei rhoi ar waith i gefnogi gweithwyr Tata Steel, a oes Cynllun  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 418 KB

Cofnodion:

Nodwyd y Flaenraglen Waith.

 

6.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

 

7.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Penderfynwyd: Gwahardd y cyhoedd o'r eitem(au) ganlynol/canlynol yn unol ag Adran 100a (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

 

8.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

·         Dewis eitemau preifat priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau’r Cabinet ar gyfer aelodau’r pwyllgor Craffu).

Cofnodion:

Adolygiad Trafnidiaeth Teithwyr - Penodi Ymgynghorwyr (yn eithriedig o dan Baragraff 14)

 

Yn dilyn craffu,

 

Diwygiad i argymhelliad:

Rhoi terfyn amser a chamau cyfochrog ar waith i edrych ar wella sgiliau'r tîm a thyfu'r tîm.

 

Cefnogwyd yr argymhelliad i'r Cabinet gyda'r diwygiad uchod.

 

 

 

9.

Diogelu pdf eicon PDF 623 KB

Cofnodion:

Nododd aelodau'r adroddiad.