Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

25/06/2020 - Materials Recovery and Energy Centre, Crymlyn Burrows ref: 2408    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Gyda chytundeb y Cadeirydd, symudwyd yr eitem hon o sesiwn breifat i un gyhoeddus (ac eithrio atodiadau B ac C sy'n aros yn eithriedig o dan baragraffau 13, 14 a 15).

 

Penderfyniadau:

 

1.           Mewn perthynas â'r ymgynghoriadau a gwblhawyd, gadarnhau'r penderfyniad mewn egwyddor blaenorol i newid y Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni (CADY) yn orsaf drosglwyddo a fydd yn gallu ailgylchu rhagor o ddeunydd;

 

2.           Cyflwyno strwythur diwygiedig i'r Pwyllgor Personél mewn perthynas â staff er mwyn gweithredu gorsaf drosglwyddo a fydd yn gallu ailgylchu rhagor o ddeunydd, er mwyn iddo benderfynu arno, a darparu hysbysiadau o newid a/neu golli swyddi fel y'u hystyrir yn briodol gan y Pwyllgor Personél (bydd Amodau a Thelerau Llywodraeth Leol yn berthnasol i unrhyw rolau newydd).

 

3.           Nodi gofynion cyfalaf a chymeradwyo dyrannu £5.55m o raglen gyfalaf y cyngor, gan gynnwys cronfa wrth gefn;

 

4.           Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth Gofal Strydoedd i amrywio'r hawlen amgylcheddol yn unol â'r newid i'r gwasanaeth;

 

5.           Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth Gofal Strydoedd a Phennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol i ymgymryd ag ymarfer caffael ar gyfer contract trin gwastraff gweddilliol am hyd at 5 mlynedd, ac i wneud unrhyw drefniadau sy'n briodol er mwyn hwyluso'r ymarfer caffael hwn a dyfarnu'r contract i'r cynigiwr sy'n sgorio uchaf;

 

6.           Bydd y Pennaeth Gofal Strydoedd yn ymchwilio i ddichonoldeb a manteision ail-leoli cerbydlu casglu gwastraff ac ailgylchu'r cyngor i'r Orsaf Drosglwyddo, ac yn adrodd yn briodol wrth yr Aelodau am ganfyddiadau er mwyn cael penderfyniad pellach.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Penderfynu ar ddyfodol y CADY, mewn perthynas â'r newidiadau y cytunwyd arnynt yn flaenorol mewn egwyddor, ac sy'n destun ymgynghoriad. Bydd y cyfeiriad teithio ar gyfer gwastraff gweddilliol yn parhau ar duedd am i lawr wrth i ailddefnyddio ac ailgylchu etc. barhau i gynyddu. Ni fydd y trefniadau gwasanaeth presennol felly'n cyd-fynd â'r cyd-destun rheoli gwastraff sy'n datblygu os na wneir newidiadau.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad â staff.

 

 

Wards affected: (All Wards);


25/06/2020 - Budget Update and Monitoring 2020-21 ref: 2397    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Gobeithiwyd y byddai rhagor o gyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru drwy gydol y flwyddyn o ganlyniad i'r costau cynyddol a gafwyd yn ystod pandemig COVID-19. Nododd yr aelodau y byddai costau ychwanegol pellach wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio a dod i ben ar draws y wlad.

 

Penderfyniadau:

 

1.           Cymeradwyo'r trosglwyddiadau a'r symudiadau o ran arian wrth gefn a gynigir, fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

2.           Nodi'r materion gweithredol ac ariannol a ddisgrifir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

3.           Bydd y cyngor yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac yn unol â deddfwriaeth, rheoliadau a chyfeiriadau, i gyflwyno gwasanaethau yn ystod yr adeg heriol hon.

 

4.           Nodi'r grantiau ychwanegol a dderbyniwyd.

 

5.           Bydd y cyngor yn parhau i geisio arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i dalu am ganlyniadau COVID-19 sef gwariant uwch, colli incwm, cost gynyddol Cymorth Treth y Cyngor a diffygion o ran casglu trethi, sy'n effeithio'n andwyol ar gyllid a gweithgarwch y cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Diweddaru Cyllideb y cyngor ar gyfer 2020/21 a hysbysu'r Aelodau o'r risgiau ariannol sy'n codi o COVID-19.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn.

 

Wards affected: (All Wards);


25/06/2020 - Healthy Relationships for Stronger Communities Strategy ref: 2398    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Yn dilyn sylwadau ychwanegol gan y Bwrdd Iechyd, ychwanegwyd argymhelliad arall gan swyddogion yn ystod y cyfarfod, a chytunodd yr Aelodau arno (penderfyniad 2 isod):

 

Penderfyniadau:

 

1.           Cymeradwyo'r Strategaeth Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau Cryfach' - ymateb ar y cyd y cyngor a'r Bwrdd Iechyd i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

 

2.           Rhoi awdurdod dirprwyedig i Aelod y Cabinet dros Ddiogelwch Cymunedol a Diogelu'r Cyhoedd i gytuno ar unrhyw fân newidiadau terfynol i'r strategaeth cyn ei chyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Cymeradwyo'r strategaeth yn ffurfiol a sicrhau bod y cyngor yn cydymffurfio â'r dyletswyddau o dan adran 5 (1) Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Wards affected: (All Wards);


25/06/2020 - Traffic Orders - Port Talbot ref: 2403    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Penderfyniad:

 

Rhoi cymeradwyaeth i hysbysebu Gorchymyn Gwahardd Aros, 8am i 6pm 2020 ar gyfer Evelyn Terrace a Manor Street, Port Talbot, 2020 (fel y nodwyd yn Atodiad A yr adroddiad a ddosbarthwyd) ac os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau, rhoi'r cynigion ar waith ar y safle fel y'u hysbysebwyd. 

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Atal parcio diwahaniaeth er diogelwch y briffordd.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Bydd yr eitem hon yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Wards affected: Port Talbot;


25/06/2020 - Performance Management and Risk Management Software System (Exempt under Paragraph 14) ref: 2406    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Wards affected: (All Wards);


25/06/2020 - Traffic Orders - Cyncoed Road and Bertha Road, Margam ref: 2404    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Penderfyniad:

 

Rhoi cymeradwyaeth i hysbysebu Gorchymyn Gwahardd Aros, dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm, 2020 ar gyfer Cyncoed Road a Bertha Road, Margam, (fel y nodwyd yn Atodiad A yr adroddiad a ddosbarthwyd) ac os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau, rhoi'r cynigion ar waith ar y safle fel y'u hysbysebwyd. 

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Atal parcio diwahaniaeth er diogelwch y briffordd.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Bydd yr eitem hon yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Wards affected: Margam;


25/06/2020 - Traffic Orders - Road Adjacent to Beechwood Road, Margam ref: 2405    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Penderfyniad:

 

Gwrthod y gwrthwynebiad i'r Gorchymyn (Arbrofol er mwyn Gwahardd Gyrru) 2019 ar gyfer y ffordd ger 63 a 65 Beechwood Road, Margam, Port Talbot, a gwneud y Gorchymyn yn Arbrofol yn barhaol fel yr hysbysebwyd, a hysbysu'r gwrthwynebydd yn briodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Atal mynediad i draffig cerbydau er mwyn diogelu plant ysgol er diogelwch y ffordd.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

 

 

Wards affected: Margam;


25/06/2020 - Traffic Orders - Briton Ferry ref: 2402    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Penderfyniad:

 

Gwrthod y gwrthwynebiadau i Orchymyn (Gwahardd Aros, Llwytho neu Ddadlwytho ar Unrhyw Adeg) (Arhosiad cyfyngedig) a (Deiliaid Hawlen i Breswylwyr) 2020 (fel y nodwyd yn Atodiad A i'r adroddiad a ddosbarthwyd) ar gyfer Ormond Street,  Ymysmaerdy Road ac Old Road, Llansawel, Castell-nedd, a rhoi'r Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar waith fel y'i hysbysebwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Atal parcio diwahaniaeth er diogelwch y briffordd a darparu cynllun parcio i breswylwyr yn unig yn unol â pholisi parcio i breswylwyr presennol y cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

 

 

 

Wards affected: Briton Ferry East;


25/06/2020 - Materials Recovery and Energy Centre, Crymlyn Burrows (Exempt under Paragraphs 13, 14 and 15) ref: 2407    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Wards affected: (All Wards);


25/06/2020 - Public Space Protection Order - Aberavon Beach ref: 2399    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Penderfyniadau:

 

1.           Bydd y cyngor yn ymgymryd ag ymarfer ymgynghori cyhoeddus ar gynnig i estyn y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus yn Nhraeth Aberafan.

 

2.           Ar ôl cwblhau'r ymgynghoriad, cyflwynir adroddiad pellach a fydd yn cynnwys crynodeb o'r ymatebion a'r argymhellion, er mwyn penderfynu arno

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Sicrhau bod y Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus sy'n gweithredu’n dymhorol yn Nhraeth Aberafan ar hyn o bryd yn cael eu hadolygu'n amserol fel y gellir eu hestyn os oes angen.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn.

 

Ymgynghoriad:

 

Bydd yr eitem hon yn destun ymgynghoriad allanol.

 

 

Wards affected: Sandfields East; Sandfields West;


25/06/2020 - Neath Port Talbot Local Development Plan (LDP) 2011-2026 ref: 2401    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Penderfyniadau:

 

Argymell yr argymhellion canlynol i'r cyngor i'w cymeradwyo:

 

1.           Cytuno ar yr ymatebion a'r argymhellion a wnaed i'r sylwadau a dderbyniwyd ac fel y nodwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

2.           Cytuno ar yr Adroddiad Adolygu terfynol fel y nodwyd yn Atodiad 2 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Sicrhau y cydymffurfir ag Adran 69 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004; Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015; a Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Rhifyn 3) 2020, ac i sicrhau y rhoddir y gweithdrefnau mabwysiadu a chyhoeddi ar waith fel y'u nodir yn yr adroddiad.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Rhoddir y penderfyniadau ar waith ar ôl i'r cyngor eu cymeradwyo.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Wards affected: (All Wards);


25/06/2020 - Member's Community Fund - Evaluation and Protocol for Re launch ref: 2400    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 25/06/2020 - Y Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 08/07/2020

Effective from: 25/06/2020

Penderfyniad:

Penderfyniad:

 

Cytuno ar feini prawf diwygiedig Cronfa Gymunedol yr Aelodau, fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Hwyluso llywodraethu a chyflwyno Cronfa'r Aelodau yn ei ail dymor

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Wards affected: (All Wards);