Agenda item

Ymgynghoriad ar Gyllideb 2024/25

Cofnodion:

Ystyriodd yr aelodau’r adroddiad fel a nodwyd yn y pecyn agenda.

 

Amlinellodd y Cadeirydd y byddai'r sylwadau o’r cyfarfod yn llunio rhan o’r ymateb ffurfiol i’r ymgynghoriad ar y gyllideb. Atgoffwyd yr aelodau o'u rhwymedigaeth fel rhan o'r broses ymgynghori ar y gyllideb i gyflwyno unrhyw gynigion eraill ar gyfer arbedion cyllidebol nad ydynt wedi'u cynnwys yn yr adroddiad, fel y gall swyddogion eu hystyried cyn gynted â phosib.

 

Atgoffwyd yr aelodau y dylent ystyried yr elfennau o'r gyllideb sy'n dod o dan gylch gorchwyl y pwyllgor craffu hwn.

 

Aeth yr Aelodau drwy'r llinellau cyllideb perthnasol.

 

Holodd yr Aelod a oedd unrhyw adborth gan y cyhoedd ynghylch cau'r desgiau arian parod. Cadarnhawyd na chafwyd unrhyw adborth gan y cyhoedd. Amlinellodd swyddogion y trefniadau amgen sydd ar waith.

 

Cadarnhaodd swyddogion y bydd cymorth AD yn cael ei ddarparu i rai o'r prosiectau adfywio allanol. Er enghraifft, Porthladdoedd Rhydd, ac ailgodir tâl am hyn fel y bo'n briodol.

 

Gofynnodd yr Aelod am gadarnhad ynghylch y sefyllfa o ran colli swyddi. Cadarnhaodd swyddogion y bydd swyddi'n cael eu colli, ond ni fydd unrhyw effaith ar y staff presennol. Ni fydd unrhyw ddeiliaid swyddi presennol yn colli eu swyddi. Os bydd unrhyw bwysau ar dimau o ganlyniad, bydd hyn yn cael ei reoli drwy reoli newid.

 

Amlinellodd swyddogion y cynigion ar gyfer gwneud y gorau o wasanaethau yn y Swyddfa Gofrestru. Roedd yr aelodau'n falch o weld syniadau arloesol yn cael eu defnyddio.

 

Dywedodd swyddogion wrth yr aelodau fod ffïoedd yn ymwneud â thrwyddedau yn orfodol ledled Cymru.

 

Gofynnodd yr Aelodau eglurder o ran ailgodi tâl am y gwasanaethau a nodwyd. Cadarnhaodd Swyddogion fod nifer y ceisiadau i'r Cyngor ymgymryd â gwaith cyfreithiol ar faterion annadleuol ar gyfer sefydliadau, er enghraifft Cynghorau Tref a Chymuned, wedi cynyddu. O ganlyniad bydd yr awdurdod yn ailgodi tâl am y gwaith hwn.

 

Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth ynghylch ailddyrannu cyllid Cyd-bwyllgor Corfforedig De Orllewin Cymru (CBC). Cadarnhawyd bod y Cyngor yn darparu nifer o wasanaethau i'r CBC. Yn flaenorol, mae'r symiau o arian a dderbyniwyd ar gyfer y gwasanaethau hyn wedi'u rhoi mewn cyfrif cyffredinol, fodd bynnag bydd y symiau hyn yn awr yn cael eu hystyried yn incwm parhaus o safbwynt cyllidebu.

 

O ran yr adolygiad o ffonau symudol, bydd hwn yn ystyried ffonau nad ydynt yn cael eu defnyddio'n llawn. Mae yna hefyd adolygiad parhaus o lungopiwyr, a lle mae nifer yr argraffiadau’n werth llai na £3000 y flwyddyn, bydd copïwyr yn cael eu tynnu.

 

Cadarnhawyd bod incwm yn ymwneud â Chytundebau Lefel Gwasanaeth yn ymwneud â sefydliadau allanol.  Bydd Cytundebau Lefel Gwasanaeth ychwanegol hefyd yn cael eu rhoi ar waith mewn perthynas â theledu cylch cyfyng a fydd yn arwain at incwm ychwanegol.

 

Nodwyd y bydd premiymau Treth y Cyngor ar ail gartrefi yn cael eu hystyried gan y Cabinet ym mis Mawrth. Mae swyddogion wedi bod yn ochelgar o ran incwm posib yr eitem hon, os caiff ei chymeradwyo gan y Cabinet. At ddibenion y polisi, ystyrir bod y tymor hir yn flwyddyn o leiaf. 

 

Ni chyflwynwyd unrhyw gynigion cyllideb ychwanegol gan yr aelodau yn y cyfarfod.

 

Yn dilyn craffu, nodwyd cynnwys yr adroddiad.

 

Dogfennau ategol: