Agenda item

Hunanasesiad 2022-2023

Cofnodion:

Penderfynwyd:

 

Cymeradwyo'r hunanasesiad drafft cyn ei gyhoeddi a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

I ddangos tystiolaeth fod y Cyngor yn bodloni'r ddyletswydd a nodwyd yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, 'i bob Cyngor yng Nghymru adolygu i ba raddau y mae'n bodloni'r 'gofynion cyflawniad', hynny yw i ba raddau y mae'n:

       arfer ei swyddogaethau'n effeithiol

       defnyddio ei adnoddau'n economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol

       sicrhau bod ei lywodraethu'n effeithiol ar gyfer sicrhau'r uchod.’

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dogfennau ategol: