Agenda item

Cytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLl) 2021-2036 Diwygiedig

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol, Trafnidiaeth a Chysylltedd yr adroddiad.

 

Cyfeiriodd yr Aelodau at y cytundeb cyflawni drafft a'r crynodeb o newidiadau a oedd ar dudalen 35 yr adroddiad a gofynnwyd pa wahaniaethau a ddisgwylir o'r cynllun diwygiedig. Dywedodd y Pennaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd wrth aelodau fod sgyrsiau yn parhau gyda swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n gwerthfawrogi ein heriau lleol ac sy'n gefnogol o'r dull hwn. Bydd y cynllun diwygiedig yn galluogi i astudiaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth gael eu diweddaru, yn ogystal ag adeiladu ar faterion allweddol sydd wedi codi yn ddiweddar megis y penderfyniad ar Borthladdoedd Rhydd a thrawsnewid Tata Steel. Mae ansicrwydd hefyd mewn rhai meysydd polisi allweddol (e.e. Llifogydd TAN15) o fewn Llywodraeth Cymru a rhagwelir y bydd sefyllfa'r polisi yn cael ei diweddaru a'i hegluro yn y gwanwyn. Y bwriad yw ailadrodd y broses safle ymgeisiol, gan edrych ar y trothwyon baich sy'n seiliedig ar dystiolaeth y mae'n rhaid iddynt gefnogi unrhyw gyflwyniad, er mwyn annog mwy o safleoedd i ddod ymlaen.

 

Dywedodd yr Aelodau ei bod yn braf bod effaith cymunedau'r Cymoedd yn cael ei hail-ystyried a chydnabuwyd bod y gwagle o amgylch llwybr coridor yr M4 wedi'i gyfyngu. 

 

Cwestiynodd yr Aelodau a fyddai safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd yn flaenorol yn cael eu cosbi ac o bosib yn cael eu colli oherwydd rhesymau ariannol, a oes unrhyw dystiolaeth y bydd oedi ac ailagor yr alwad yn galluogi ar gyfer cyrraedd y niferoedd gofynnol? Cadarnhaodd y Pennaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd y byddai safleoedd ymgeisiol sydd eisoes wedi'u cyflwyno yn cael eu symud ymlaen ac ni fyddai angen ailgyflwyno.

 

PENDERFYNWYD:     Cytuno ar Gytundeb Cyflawni'r CDLl, fel y'i cyflwynwyd yn Atodiad 2 i'r adroddiad a ddosbarthwyd, ar sail ymgynghori a chyflwyniad dilynol i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

 

Dirprwyo gwneud penderfyniadau ar ymatebion i unrhyw sylwadau a dderbyniwyd yn dilyn ymgynghoriad i'r Pennaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd mewn ymgynghoriad ag Aelod y Cabinet dros Gynllunio Strategol, Trafnidiaeth a Chysylltedd. Bod unrhyw newidiadau sylweddol y penderfynwyd eu bod yn angenrheidiol ar gyfer y Cytundeb Cyflawni, yn cael eu cyflwyno i'r cyngor i'w cymeradwyo.

 

Dogfennau ategol: