Agenda item

Rhagolwg

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Nodi'r adroddiad, a sefydlu Panel Strategaeth y Gyllideb, gyda'r cylch gorchwyl a'r aelodaeth a nodwyd yn Atodiad 1 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

I sicrhau bod pob grŵp gwleidyddol yn cael cyfle ffurfiol i lunio cynigion cyllideb ar gam ffurfiannol, sy'n ychwanegol at y mecanweithiau sydd eisoes yn bodoli. Bydd hyn yn rhoi cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu gwleidyddol ehangach ar adeg pan fo maint y gyllideb yn heriol ac mae lefel y risg a'r ansicrwydd yn sylweddol. Bydd hyn yn lliniaru'r amserlen gyddwysedig sy'n debygol o fod yn angenrheidiol os yw llywodraethau'r DU a Chymru yn darparu hysbysiadau hwyr iawn o'r gyllideb sydd ar gael, fel y nodir ar hyn o bryd.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

 

 

Dogfennau ategol: