Agenda item

Strategaeth Treftadaeth*

*Sylwer - bydd yr atodiad canlynol yn dilyn fel gwybodaeth atodol:

Atodiad A - Strategaeth Treftadaeth Ddrafft

 

 

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Bydd y timau Adfywio a Threftadaeth yn cynnal ymarfer ymgynghori cyhoeddus ar gyfer dogfen y Strategaeth Dreftadaeth (fel a nodir yn Atodiad – Strategaeth Dreftadaeth) yn ystod mis Medi a mis Hydref 2023, a chyflwyno adroddiad dilynol i'r Cabinet, yn dilyn ymgynghoriad, i'w fabwysiadu.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

I lywio'r ddogfen Strategaeth derfynol gyda'n rhwymedigaethau a'n gofynion i warchod ein treftadaeth leol ac i'n galluogi i gyflawni Amcan Lles 3: Gall cenedlaethau'r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd, ein diwylliant a'n treftadaeth leol.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Dogfennau ategol: