Agenda item

Chwarter 1 - Monitro'r Gyllideb Gyfalaf

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

1.           Cymeradwyo cyllideb 2023/24 sy'n dod i gyfanswm o £93.489m.

 

2.           Nodi'r sefyllfa mewn perthynas â gwariant ar 30 Mehefin 2023.

 

Rheswm dros y penderfyniadau:

 

I gydymffurfio â chyfansoddiad y cyngor mewn perthynas â throsglwyddo'r gyllideb, ailbroffilio rhwng blynyddoedd ariannol a diweddaru amcanestyniadau cyllideb y cyngor ar gyfer 2023/24.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dogfennau ategol: