Agenda item

Chwarter 1 - Monitro'r Gyllideb Refeniw

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

1.           Nodi cynnwys yr adroddiad hwn mewn perthynas â sefyllfa alldro'r gyllideb a’r cronfeydd wrth gefn amcanol presennol.

 

2.           Cymeradwyo'r trosglwyddiadau a nodir ym mhrif gorff yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

3.           Nodi'r cynnydd yn erbyn yr arbedion y cytunwyd arnynt.

 

4.           Bydd swyddogion yn ceisio rhoi mesurau arbed costau ychwanegol a chynhyrchu incwm ar waith er mwyn lleihau'r sefyllfa bresennol o orwario - dim ond lle gellir eu cyflawni o fewn fframweithiau polisi presennol.

 

Rheswm dros y penderfyniadau:

 

I gydymffurfio â chyfansoddiad y cyngor mewn perthynas â'r gyllideb ar gyfer trosglwyddiadau.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

 

 

 

Dogfennau ategol: