Agenda item

Mynediad i gyfarfodydd

Penderfynu eithrio’r cyhoedd rhag yr eitem ganlynol yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Lleol 1972, a Pharagraffau 12 a 13 Rhan 4 o Atodlen 12A o’r Ddeddf uchod

Cofnodion:

 

PENDERFYNWYD:

Yn unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, wahardd y cyhoedd o'r eitem fusnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 12 ac 13 Adran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.