Agenda item

Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd Ddrafft 2023-2028

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau atodiad i'r adroddiad a ddosbarthwyd, yn cynnwys gwybodaeth wedi'i diweddaru am y Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd ddrafft ar gyfer y cyfnod 2023-2028, a ystyriwyd yn ystod y drafodaeth yn y cyfarfod.

 

Penderfyniad:

 

Cyflwyno'r Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd ddrafft ar gyfer y cyfnod 2023-2028, fel y nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd, ac yn yr atodiad i'r adroddiad a ddosbarthwyd, i'r cyngor i'w fabwysiadu.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Sicrhau bod y cyngor yn cyflawni dyletswyddau cyfreithiol a nodir yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 gan eu bod yn ymwneud รข gweithgareddau cyfranogiad y cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar unwaith - cytunwyd ar y camau gweithredu hyn gan y Cadeirydd Craffu. Ni fyddai unrhyw gyfnod galw i mewn ar gyfer yr eitem hon.

 

Ymgynghoriad:

 

Bu'r eitem hon yn destun ymgynghoriad allanol.

 

Dogfennau ategol: