Agenda item

Cynllun Corfforaethol - Rhaglen Newid Strategol ar gyfer y cyfnod o 2023-2024

Cofnodion:

Ystyriwyd y drafodaeth gan y Pwyllgor Craffu blaenorol, a chytunodd y Cabinet ar yr argymhellion ychwanegol a gyflwynwyd, fel y nodir mewn pwyntiau bwled isod.

 

Penderfyniadau:

 

1.           Cyflwyno'r Rhaglen Newid Strategol diwygiedig ar gyfer y cyfnod 2023-2024, fel y nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd, i'r cyngor i'w fabwysiadu, ar yr amod y gwneir y newidiadau canlynol i'r adroddiad, cyn cyfarfod y cyngor:

 

·        Ehangu'r cyfeiriad at Newid yn yr Hinsawdd ar dudalen 133 o'r adroddiad a ddosbarthwyd, i adlewyrchu'r cynnig Newid yn yr Hinsawdd a gymeradwywyd yng nghyfarfod y cyngor yn gynharach y flwyddyn ddinesig hon, a bod yr ymrwymiad hwn yn cael ei ailadrodd ar dudalen 134 yr adroddiad a ddosbarthwyd, i danlinellu'r ymrwymiad i hyrwyddo'r gwaith hwn yn y flwyddyn ddinesig hon, nes y bydd adolygiad llawnach o'r cynllun corfforaethol ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2024 ar gael.

 

·        Diwygio'r cyfeiriad at y 'Cynllun Teithio Llesol' i'r 'Map Rhwydwaith Teithio Llesol', er mwyn rhoi'r teitl cywir iddo.

 

·        Ailychwanegu'r geiriau 'lleihau'r ddibyniaeth ar gerbydau preifat' a gafodd eu dileu.

 

·        Mewnosod camau gweithredu ychwanegol o fewn ardal Teithio Llesol y cynllun, i adlewyrchu'r gwaith y bwriedir ei wneud yn 2023/24.

 

2.           Bydd y Pennaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol yn cael awdurdod dirprwyedig, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd a'r Prif Weithredwr, i wneud unrhyw newidiadau pellach sy'n angenrheidiol cyn cyhoeddi'r cynllun terfynol ac nad ydynt yn newid cynnwys y rhaglen yn sylweddol.

 

Rheswm dros y Penderfyniadau:

 

Sicrhau bod y diwygiadau a wnaed i adran Rhaglen Newid Strategol y Cynllun Corfforaethol yn cael eu cymeradwyo, gan gyflawni dyletswyddau cyfreithiol a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 gan eu bod yn berthnasol i weithgareddau cynllunio corfforaethol y cyngor.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar unwaith - cytunwyd ar y camau gweithredu hyn gan y Cadeirydd Craffu. Ni fyddai unrhyw gyfnod galw i mewn ar gyfer yr eitem hon.

 

Dogfennau ategol: