Agenda item

Asesiad o adnoddau i gefnogi Swyddogaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynwyd gwybodaeth i aelodau yn ymwneud ag asesiad o adnoddau i gefnogi swyddogaeth y Gwasanaethau Democrataidd, fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Darparodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd grynodeb o'r adroddiad. Mae llwyth gwaith Tîm y Gwasanaethau Democrataidd a'r galwadau sydd arnynt yn gyson ac yn cynyddu oherwydd y dyletswyddau a osodir arnynt gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Amlinellodd swyddogion hefyd y gefnogaeth gwasanaethau democrataidd a ddarperir i'r pwyllgorau corfforedig a'r cyd-bwyllgorau rhanbarthol

 

 

Dywedodd y swyddog wth yr aelodau i gymryd sylw o'r ffaith bod y Tîm yn gweithio hyd eithaf eu gallu a byddai eu hyblygrwydd i ymgymryd â dyletswyddau pellach yn arbennig o anodd.

 

Nodwyd bod gan Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd ddyletswydd statudol i adrodd yn flynyddol am y mater hwn, fodd bynnag, o gofio'r llwyth gwaith sydd ar ddod, dywedwyd wrth yr aelodau y byddai adroddiad yn cael ei ddarparu bob hanner blwyddyn

 

Penderfynwyd: Bod Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd yn cymeradwyo'r strwythur Gwasanaethau Democrataidd a amlinellwyd yn Atodiad 1 ac yn nodi'r adroddiad.

 

 

 

Dogfennau ategol: