Agenda item

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth Buddsoddi Flynyddol a'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

Bod y strategaethau a'r polisïau canlynol, fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd, yn cael eu cyflwyno i'r cyngor i'w cymeradwyo:

 

·        Strategaeth Rheoli'r Trysorlys

·        Strategaeth Buddsoddi Flynyddol

·        Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw

·        Dangosyddion Darbodus

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth Buddsoddi Flynyddol, Strategaeth Gyfalaf a Pholisi Darpariaeth Isafswm Refeniw yr awdurdod fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 a Chôd Darbodus Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (2017).

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Rhoddir y penderfyniad ar waith ar ôl ymgynghori â Phwyllgor Craffu'r Cabinet ac wedi i benderfyniad gael ei wneud gan y cyngor.

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol: