Agenda item

Cam Un yr Adolygiad Llety

Cofnodion:

Penderfyniad:

Ar ôl rhoi sylw dyledus i gam cyntaf yr Asesiad Effaith Integredig,

 

1.   rhoi cymeradwyaeth i gau pump o adeiladau swyddfa staff gweithredol Cyngor Castell-nedd Port Talbot (fel y nodir yn yr adroddiad hwn) a datgan nad oes angen yr adeiladau hynny mwyach o 31 Mawrth 2023.

 

2.   Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth Eiddo ac Adfywio gyflwyno'r hysbysiadau priodol yn ildio unrhyw fuddiant prydlesol mewn adeiladau o'r fath.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

Er mwyn sicrhau mwy o resymoli o ran adeiladau'r cyngor ar gyfer staff swyddfa a sicrhau arbedion ariannol.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod 3 diwrnod galw i mewn sy'n dod i ben am 9.00am ddydd Sul 26 Chwefror 2023.

 

Dogfennau ategol: