Agenda item

Hunanasesiad 2021/2022

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Bod Hunanasesiad 2021/2022 yn cael ei gymeradwyo i'w gyhoeddi a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

I ddangos sut mae’r cyngor yn cyflawni’r ddyletswydd newydd a nodir yn Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, ‘i bob cyngor yng Nghymru adolygu'n barhaus i ba raddau y mae'n bodloni'r ‘gofynion perfformiad’, hynny yw i ba raddau:

1.   y mae'n arfer ei swyddogaethau yn effeithiol.

2.    y mae’n defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol;

3.    y mae ei lywodraethiant yn effeithiol er mwyn cyflawni'r uchod.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn, sy’n dod i ben am 9.00am ddydd Sul 26 Chwefror 2023.

 

 

 

Dogfennau ategol: