Agenda item

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cyng. S K Hunt bawb i'r cyfarfod a gofynnodd i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd annerch yr Aelodau gyda chyngor ar benderfynu ymlaen llaw.

 

Anerchodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd yr Aelodau.

 

Fel y gwyddoch, mae adroddiad ar yr agenda heddiw ynghylch Cynllun Gwella Strategol Ysgolion.

 

Mae'r cynnig hwn yn benderfyniad newydd a ffres y bydd aelodau'n ei wneud, felly ni fydd y ffaith eich bod efallai wedi pleidleisio mewn ffordd benodol mewn cyfarfod blaenorol yn gyfystyr â phenderfynu ymlaen llaw, cyn belled â'ch bod yn cadw meddwl gwirioneddol agored mewn perthynas â'r cyfarfod newydd hwn.

 

Fel y gwyddoch, wrth wneud penderfyniadau sy'n ymwneud ag unrhyw fusnes y cyngor, rhaid i chi wneud hynny gyda meddwl agored ac ystyried yr holl wybodaeth o'ch blaenau yn wrthrychol, gan roi sylw dyladwy i gyngor swyddogion. Yn ystod y broses benderfynu, mae'n rhaid i chi ymddwyn yn deg ac er budd y cyhoedd. Mae gofyn i chi wneud eich penderfyniadau ar sail y ffeithiau o'ch blaenau, ac ni ddylech fod wedi gwneud penderfyniad cyn y cyfarfod.

 

Os ydych chi'n ystyried eich bod chi wedi dod i farn neu benderfyniad sefydlog mewn perthynas â’r mater hwn, ac nad oeddech yn gallu neu nad oeddech yn fodlon ystyried unrhyw sylwadau neu gyngor arall, neu gall aelod o’r cyhoedd deimlo wrth ystyried yr holl faterion fod risg yno, mae'n debygol y byddwch wedi penderfynu ar y mater ymlaen llaw. Yn unol â hynny, os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi rhagderfynu eich safbwynt, ni ddylech gymryd rhan mewn unrhyw bleidlais. Gallai rhagderfynu annilysu'r penderfyniad a gallai arwain at ddwyn achos yn erbyn y cyngor a gallai hefyd fod yn gyfystyr â thorri Côd Ymddygiad yr Aelodau. Dyma’r cyfle i chi ddatgan hynny.

 

Mae gennych hawl i gael barn ragarweiniol ar fater penodol cyn cyfarfod (a elwir fel arall yn rhagdueddiad) cyn belled â'ch bod chi’n cadw meddwl agored a’ch bod chi'n barod i ystyried rhinweddau’r holl ddadleuon a’r pwyntiau a wnaed ynghylch y mater dan sylw cyn dod i benderfyniad.

 

Dylid nodi bod y penderfyniad dan sylw yn un i'r Aelodau benderfynu yn ei gylch.

 

Er mwyn eglurder, roedd ymrwymiadau maniffesto a datganiadau polisi a oedd yn gyson â pharodrwydd i ystyried a phwyso a mesur ffactorau perthnasol wrth wneud y penderfyniad terfynol yn enghreifftiau o ragdueddiad dilys, nid rhagderfyniad. Yn ogystal, mae barn a fynegwyd yn flaenorol ar faterion sy'n codi i'w penderfynu yn y drefn arferol o ddigwyddiadau yn rhai arferol ar yr amod eich bod yn gallu mynd i'r afael â'r penderfyniad penodol hwn gyda meddwl agored..