Agenda item

Cartrefi fel Gorsafoedd P?er a'r Camau Nesaf

Cofnodion:

Rhoddodd Gareth Nutt, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) gyflwyniad i'r Cyd-bwyllgor Craffu ar y prosiect rhanbarthol, Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer, dan arweiniad CBSCNPT.  Dywedodd wrth aelodau nad oedd hi wedi bod yn bosib trefnu ymweliad safle i weld y prosiect heddiw am nad oedd y safle'n ddiogel.  Fodd bynnag, cadarnhaodd y byddai ymweliad yn cael ei drefnu cyn gynted ag y byddai'r gwaith adeiladu wedi ei gwblhau.

 

Nod y prosiect oedd darparu cartrefi clyfar, carbon isel, sy'n ynni effeithlon drwy ymagwedd gydlynol ar draws y Ddinas-ranbarth gan gyflwyno cyfuniad o adeiladau newydd (3,300) ac ôl-osod (7,000).  Gobeithiwyd y byddai'r prosiect yn ysgogi'r cadwyni cyflenwi lleol ac yn cynnal gweithlu hynod fedrus.  Byddai'r prosiect yn cael ei fonitro a'i werthuso yn y dyfodol er mwyn casglu tystiolaeth am ei effeithlonrwydd ynni, ei effaith ar iechyd a pha mor addas ydyw i fyw ynddo.  Mae'r prosiect hwn yn cyd-fynd â’r agenda ddatgarboneiddio a'r nod yw ceisio lleihau tlodi tanwydd.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr fod cynlluniau’n cael eu datblygu ar hyn o bryd yn y pedwar sir. Gobeithiwyd y byddai cymeradwyaeth gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru'n dilyn y gweithdy a oedd i fod i gael ei gynnal ym mis Medi a fyddai wedyn yn galluogi tîm rhaglen i gael ei sefydlu er mwyn cyflawni uchelgeisiau ehangach y rhaglen. 

 

Yn dilyn y cyflwyniad, nododd yr aelodau'r pwyntiau canlynol, a rhoddodd y Cyfarwyddwr yr ymatebion cysylltiedig canlynol:

 

·        Yn ystod pum mlynedd y rhaglen gyflwyno, pa mor realistig oedd y rhifau targed ar gyfer adeiladau newydd ac eiddo ôl-osod? Mewn ymateb, dywedodd y Cyfarwyddwr nad oedd targedau tai fforddiadwy yn cael eu cyflawni ar draws y rhanbarth a dywedwyd wrthynt y rhagwelir y byddai Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer yn helpu i fynd i'r afael â hyn.

·        Sut bydd Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer yn gweithio mewn awdurdod lleol heb stoc tai?  Byddai'r awdurdod yn gweithio drwy'r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

·        Holodd yr aelodau ynghylch cost-effeithiolrwydd yr amrywiol fodelau y gellid eu defnyddio i gyflwyno cartrefi fel gorsafoedd pŵer. Mewn ymateb, dywedodd y Cyfarwyddwr mai'r nod oedd cyflwyno tai a fyddai'n ynni-gadarnhaol, er y byddai angen cynnal dadansoddiad o'r gwahanol fodelau o Gartrefi fel Gorsafoedd Pŵer er mwyn nodi manteision cost gwahanol ymagweddau. Byddai hyn yn helpu i nodi modelau y gellid eu mabwysiadu, eu safoni a'u cynyddu.

·        Mewn perthynas â'r cynllun ym Mhontardawe, roedd gan yr aelodau ddiddordeb mewn nodi mai datblygiad sector preifat oedd hwn a nodwyd bod Cyngor CNPT wedi gallu hwyluso hyn trwy gytundeb dir gyda'r buddsoddwr. Roedd yr aelodau'n siomedig â chyfranogaeth cyfyngedig y sector preifat yn gyffredinol.

·        Mewn perthynas â'r gwahanol fodelau o Gartrefi fel Gorsafoedd Pŵer sy'n cael eu datblygu ar draws rhanbarth y Fargen Ddinesig, gofynnodd yr aelodau a fyddai pob un o'r rhain yn cael eu datblygu a dywedwyd wrthynt fod y Cyfarwyddwr am gadw pob math o Gartrefi fel Gorsafoedd Pŵer o fewn y prosiect er mwyn caniatáu gwerthuso'r gwahanol ymagweddau er mwyn nodi'r opsiynau gwerth gorau posib.

·        Nododd yr aelodau y byddai'r prosiect yng Nghastell-nedd yn cael ei feddiannu dros fis Medi ac y byddai'r ymweliad safle yn cael ei gynnull cyn gynted ag y bo'n ymarferol.

·        Cydnabuwyd y cynlluniwyd i gynnwys a graddfa buddsoddiad y sector preifat fod yn sylweddol ac y byddai'n her i'w gyflawni yn enwedig yn y tymor canolig i'r tymor hir.

·        Gofynnodd aelodau hefyd am ddadansoddiad o dargedau Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer gan yr awdurdod lleol a dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai hyn yn cael ei gylchredeg i aelodau'r pwyllgor ynghyd â'r cofnodion.

·        Gofynnodd aelodau ar ba gam y byddai'r gwahanol fodelau a dreialwyd yn cael eu cyfuno fel un prosiect a nodwyd unwaith y byddai'r Achos Busnes yn cael ei gymeradwyo y byddai Tîm Rhaglen yn cael ei sefydlu, a fyddai'n dod â gwahanol rannau o'r prosiect at ei gilydd.  Unwaith mae'r rhain ar waith, byddent yn cael eu gwerthuso ar gyfer yr opsiynau gorau.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod rhai adeiladwyr tai a benthycwyr morgeisi yn gefnogol eisoes. 

·        Mewn perthynas â'r costau ychwanegol i eiddo newydd, byddai hyn yn gynnydd o tua 40%, er y gobaith oedd lleihau hyn i 10%. 

·        Gofynnodd yr aelodau pa mor gadarn oedd y cyfarpar ac fe'u cynghorwyd y byddai deiliaid yn derbyn hyfforddiant sefydlu ar sut i ddefnyddio'r cyfarpar.

·        Gofynnodd yr aelodau a oedd modd cyflawni'r genhedlaeth o'r 4,500 o swyddi a ragwelwyd o fewn yr amserlen, a chawsant eu sicrhau, ar ôl i gymeradwyaeth gael ei rhoi, bod 900 eiddo ôl-osod yn barod i'r gwaith ddechrau. Fodd bynnag, roedd risg bach y byddai'r pedwar awdurdod lleol yn gefnogol i'r prosiect.