Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod ar y Cyd o’r Cabinet/Pwyllgor Craffu Gwasanaethau’r Amgylchedd, Adfywio a’r Strydlun - Dydd Mercher, 20fed Rhagfyr, 2023 11.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd

Cofnodion:

Agorwyd y cyfarfod gan Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd

 

Cynigiwyd, eiliwyd a chytunwyd mai'r Cyng. Phil Rogers fyddai’r Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Cynigiwyd, eiliwyd a chytunwyd mai'r Cyng. Sean Pursey fyddai’r Is-gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.

5.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

Penderfynwyd gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem(au) ganlynol/canlynol yn unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf

Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12A i'r Ddeddf uchod

6.

Etiem Breifat Craffu Cyn Penderfynu - Achos Busnes Amlinellol Porthladdoedd Rhydd (yn amgaeedig ym Mhapurau'r Cabinet)

Cofnodion:

Eitem Breifat Craffu Cyn Penderfynu - Achos Busnes Amlinellol Porthladdoedd Rhydd (yn amgaeëdig ym mhapurau'r Cabinet)

 

Achos Busnes Amlinellol - Porthladd Rhydd Celtaidd

 

Derbyniodd yr Aelodau wybodaeth am Achos Busnes Amlinellol y Porthladd Rhydd Celtaidd fel y'i cyflwynwyd yn yr adroddiad a gylchredwyd.

 

Yn dilyn craffu, cefnogodd yr Aelodau'r argymhellion diwygiedig i'r Cabinet.