Agenda a chofnodion drafft

Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru – Is-bwyllgor Cynllunio Strategol - Dydd Llun, 18fed Medi, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Via Microsoft Teams

Cyswllt: Chloe Plowman - E-bost: c.plowman@npt.gov.uk 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Croeso a Chyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 

3.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 148 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cylch Gorchwyl Is-bwyllgor Cynllunio Strategol Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru i'r Pwyllgor.

 

Esboniwyd bod y Cylch Gorchwyl wedi'i gyflwyno i'r Cydbwyllgor Corfforaethol, ynghyd â Chylch Gorchwyl yr Is-bwyllgorau arall, ym mis Hydref 2022.

 

Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod y ddogfen yn nodi nod trosgynnol yr Is-bwyllgor; ynghyd â swyddogaethau a chyfansoddiad y Pwyllgor.


PENDERFYNWYD: Bydd Aelodau'n nodi cylch gorchwyl yr Is-bwyllgor Cynllunio Strategol

 

4.

Cyflwyniad Diweddaru Cynllunio Strategol pdf eicon PDF 188 KB

Cofnodion:

Derbyniodd yr aelodau gyflwyniad am y gwaith parhaus sy 'n ymwneud â'r Cynllun Datblygu Strategol (CDS).

Rhoddodd swyddogion drosolwg byr o ran llywodraethu'r Is-bwyllgor Cynllunio Strategol; a chadarnhaodd mai'r Prif Weithredwr ar gyfer y CDS oedd Cyngor Sir Penfro, ac mai'r arweinydd gwleidyddol oedd Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru wedi cytuno i nifer o gamau blaenoriaeth yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2023-28, a oedd yn ymwneud â'r CDS. Eglurwyd mai'r cam cyntaf oedd ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ar y Llawlyfr CDS drafft, ac ymgysylltu ymhellach â Llywodraeth Cymru ynghylch adnoddau; Cadarnhaodd swyddogion fod y ddau gam gweithredu hwn wedi cael eu cwblhau.

Yr ail flaenoriaeth a nodwyd oedd paratoi cytundeb cyflawni a oedd yn nodi'r amserlenni ar gyfer paratoi'r CDS; y cam olaf yw'r gwaith sy'n ymwneud â datblygu'r CDS.

Rhoddodd swyddogion syniad i'r Aelodau o ba gamau sydd wedi'u cwblhau hyd yn hyn:

·        Ym mis Rhagfyr 2022, cyflwynwyd sylwadau anffurfiol i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Llawlyfr CDS;

·        Nid oedd ymgynghoriad ffurfiol Llywodraeth Cymru ar Lawlyfr y CDS wedi'i gynnal eto, gan fod disgwyl iddo gael ei gynnal yn ystod haf 2023;

·        Rhoddwyd y diweddaraf i Lywodraeth Cymru gyda phryderon ynghylch y diffyg adnoddau i symud ymlaen â'r CDS;

·        Cynhaliwyd Asesiad o'r Farchnad Dai Leol ar y Cyd, Astudiaeth Dichonoldeb Rhanbarthol, Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd De-orllewin Cymru ac Astudiaeth Mireinio Ardaloedd Twf Cenedlaethol.

·        Mae gwaith yn cael ei wneud ar Gynllun Masnachu Credyd Maethol yn rhanbarthol, ynghyd ag Asesiad Twf Economaidd a Thai ar y Cyd ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot;

·        Ail-sefydlwyd Grŵp Cynllunio Mwynau a Gwastraff Canolbarth a De Cymru, sydd bellach yn cyfarfod bob chwarter

 

Tynnwyd sylw at y ffaith bod Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru wedi penderfynu ar gyllideb yr Is-bwyllgor ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24, sef £20,000 fesul Is-bwyllgor; adlewyrchwyd hyn yn yr opsiwn i wneud cyn lleied â phosibl, ar gyfer pob un o'r ffrydiau gwaith.  

Roedd y cyflwyniad yn manylu ar y blaenoriaethau presennol ar gyfer Swyddogion ar draws y rhanbarth mewn perthynas â datblygiad y CDS; y prif flaenoriaeth yw cysylltu â Llywodraeth Cymru mewn perthynas â rhyddhau ymgynghoriad Llawlyfr CDS er mwyn dechrau datblygu'r cytundeb darparu. Blaenoriaeth arall a nodwyd oedd cydweithio i ymgymryd ag astudiaethau rhanbarthol pellach; bydd hyn yn ffurfio'r sail dystiolaeth ar gyfer y CDS yn y dyfodol.

Codwyd yr heriau sy'n ymwneud ag adnoddau, gan sôn yn benodol am y gyllideb a'r pwysau staffio. Nodwyd hefyd fod y Cynghorau cyfansoddol yn profi problemau o ran recriwtio staff cynllunio profiadol, sy'n effeithio ar y gwaith rhanbarthol sy'n ymwneud â'r CDS.

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch y Parciau Cenedlaethol, a'u gwaith mewn cysylltiad â datblygu'r CDS. Eglurwyd bod gan Barciau Cenedlaethol nifer o rwymedigaethau o ran asesiadau effaith, ynghyd ag Egwyddor Sandford a oedd yn ceisio sicrhau bod y Parciau Cenedlaethol yn rhoi natur yn gyntaf; Byddai'n bwysig tynnu sylw at hyn wrth ddatblygu'r ffrwd waith hon yn y dyfodol.

Rhoddodd swyddogion sicrwydd i gynrychiolwyr y Parc Cenedlaethol, a  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 504 KB

Cofnodion:

Darparwyd y Flaenraglen Waith i'r Aelodau ar gyfer yr Is-bwyllgor Cynllunio Strategol.

 

Nodwyd y Flaenraglen Waith.

 

6.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.