Cofnodion drafft

Cyfarfod ar y Cyd y Cabinet/Pwyllgorau Craffu ar Addysg, Sgiliau a Lles - Dydd Llun, 20fed Tachwedd, 2023 2.00 pm

Lleoliad arfaethedig: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alison Thomas E-bost: a.thomas6@npt.gov.uk 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd

Cofnodion:

Cynigiwyd, eiliwyd a chytunwyd mai'r Cynghorydd Rebecca Phillips fyddai'r Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

Cynigiwyd, eiliwyd a chytunwyd mai'r Cynghorydd Phil Rogers fyddai’r Is-gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

3.

Declarations of Interest

Cofnodion:

Y Cyng. R Davies – Eitem rhif 6 ar Agenda'r Cabinet – Personol, Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Godre'r-graig

 

Y Cynghorydd R Jones – Eitem rhif 6 ar Agenda'r Cabinet - Personol, mae aelod o'r teulu'n gweithio yn Ysgol Maes y Coed

 

Y Cyng. W Carpenter – Eitem rhif 6 ar Agenda'r Cabinet – Personol, mae aelod o'r teulu'n gweithio yn Ysgol Gyfun Cefn Saeson

 

Y Cyng. Nia Jenkins – Eitem rhif 6 ar Agenda'r Cabinet – Personol, Llywodraethwr yn Ysgol Maes y Coed

 

Y Cyng. P Rogers – Eitem rhif 6 ar Agenda'r Cabinet – Personol, Is-gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Llangatwg

 

 

4.

Craffu Cyn Penderfyniad - Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion

Cofnodion:

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Addysg Hamdden a Dysgu Gydol Oes drosolwg o'r adroddiad, a oedd yn ceisio caniatâd aelodau i fynd at Lywodraeth Cymru i gael cymeradwyaeth i ddiwygio Rhaglen Amlinellol Strategol (RhAS) y cyngor. Nodwyd bod yr holl gynlluniau band B a rhai cynlluniau band C yn yr adroddiad wedi cael eu cytuno gan aelodau'n flaenorol ac nid oedd angen trafodaeth bellach ar hyn o bryd.

 

Gwnaeth yr Aelodau sylwadau ar yr amser y mae ei angen i ddarllen papurau; mynegwyd pryder ynghylch sut y cafodd y broses ei datblygu ac nad oedd yr wybodaeth honno ar gael am ddim. Gofynnodd yr Aelodau am gyfarfodydd ac ymweliadau safle i edrych yn fanwl ar unrhyw anghenion a materion wrth i'r cynigion symud ymlaen. Mynegodd yr Aelodau bryder ynghylch y ffaith ei bod yn angenrheidiol gofyn am gyfarfod ar y cyd a gofyn am eglurhad o ran yr angen am breifatrwydd ynghylch yr adroddiad atodol.

 

Cadarnhaodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd fod yr adroddiad atodol wedi'i eithrio o dan baragraff 14, gan fod cyfeiriad at faterion ariannol a busnes y cyngor gyda gwybodaeth fasnachol sylweddol ynghylch perchnogaeth tir fel rhan o'r astudiaeth dichonoldeb. Gallai'r wybodaeth hon gael effaith ar unrhyw broses dendro gystadleuol yn y dyfodol. Bydd yr aelodau'n gwneud y penderfyniad ynghylch a ddylid ystyried y mater yn breifat ond cyngor y swyddog yw ei fod yn bodloni'r meini prawf ar gyfer trafodaeth breifat heddiw.

 

Holodd yr aelodau a oedd cynigion i edrych ar anghenion disgyblion am Ysgol yr 21ain Ganrif ar gyfer Llan-giwg a'r Allt-wen.

 

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Addysg Hamdden a Dysgu Gydol Oes y bydd pob ysgol yn cael ei hadolygu o dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif dros amser. Bydd Syrfewyr Adeiladu'n blaenoriaethu anghenion a bydd adnoddau'n cael eu dyrannu yn nhrefn blaenoriaeth.

 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw ddogfennau neu astudiaethau dichonoldeb perthnasol eraill sy'n ymwneud â'r cynigion.

 

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Addysg Hamdden a Dysgu Gydol Oes nad oedd unrhyw astudiaethau dichonoldeb ychwanegol.

 

Cyfeiriodd yr Aelodau at y cynnig ar gyfer ysgol newydd yng Nghoed Darcy a holwyd a fyddai'r ysgol arfaethedig hon yn cael ei dileu o'r cynllun. Nodwyd bod yr adroddiad yn nodi ei fod yn amheus y byddai Llywodraeth Cymru'n caniatáu i'r prosiect yng Nghoed Darcy gael ei drosglwyddo.

 

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Addysg Hamdden a Dysgu Gydol Oes mai'r unig welliant a awgrymwyd ar gyfer band B a band C oedd ar gyfer y ddwy ysgol arbennig a Godre'r-graig ac nad oedd awgrym i gael gwared ar yr ysgol newydd yng Nghoed Darcy o fand B.

 

Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch y datganiad yn yr Asesiad Effaith Integredig (AEI) a oedd yn nodi; mae'r cynlluniau dan sylw yn ymwneud ag ysgolion cyfrwng Saesneg yn gyffredinol, ond bydd y cyfleusterau gwell yn effeithio ar ddisgyblion Cymraeg eu hiaith sy'n mynychu'r ddarpariaeth. Gofynnodd yr aelodau pa gynlluniau oedd ar waith i gynyddu nifer y disgyblion sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Cefnogi a Thrawsnewid fod plant Cymraeg eu hiaith sy'n  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Urgent Items

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.