Agenda a Chofnodion

SPECIAL, Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet - Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 1.00 pm

Lleoliad: In person Council Chamber Port Talbot Civic

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd i benodi'r Cynghorydd N Jenkins yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

 

 

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Gwnaeth yr aelod canlynol ddatganiad o fudd ar ddechrau'r cyfarfod.

 

Y Cynghorydd N Jenkins

Eitem 4 ar yr Agenda - Penodi Llywodraethwyr yr ALl - gan ei bod yn llywodraethwr ysgol yn Ysgol Gynradd Rhos ond mae ganddo hawl i siarad a phleidleisio.

 

 

4.

Penodi Llywodraethwyr ALl pdf eicon PDF 303 KB

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

Penodi Cynrychiolwyr Llywodraethwyr yr ALl i swyddi gwag a swyddi a fydd yn codi hyd at, ac yn cynnwys diwedd tymor yr haf 2023/24.

 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Henadur Davies

 

Penodi Mrs Karleigh Davies, yn effeithiol ar unwaith.

 

Ysgol Gynradd Baglan

 

Ailbenodi'r Cyng. Peter Richards o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd Blaenbaglan

 

Ailbenodi'r Cyng. Peter Richards o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd Catwg

 

Ail-benodi Mrs Reanne Lee o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed

 

Penodi Mrs Jane Lewis-Normand, yn effeithiol ar unwaith.

Ailbenodi'r Cyng. Peter A Rees o 31 Awst 2024.

Ail-benodi Mr John Warman o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd Cilffriw

 

Penodi Mrs Samantha Sharp, yn effeithiol ar unwaith.

 

Ysgol Gynradd Crymlyn

 

Ail-benodi Mrs Alyson Jones o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd Crynallt

 

Ail-benodi'r Cyng. Peter Rees o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd Cwmnedd

 

Ail-benodi Mr Edward Jones o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gymunedol Cwmtawe

 

Ail-benodi Mrs Julie Mallinson o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin

 

Ail-benodi'r Cyng. Keith Davies o 31 Awst.

Ail-benodi Mr Campbell Coram o 31 Awst 2024.

Ail-benodi Mr Paul Winstone o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd y Gnoll

 

Ail-benodi'r Cyng. Alan Lockyer o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd Godre'r Graig

 

Ail-benodi'r Cyng. Rosalyn Davies o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd Rhos

 

Penodi'r Cyng. Bob Woolford, yn effeithiol ar unwaith.

 

Ysgol Gynradd Rhydyfro

 

Ail-benodi Mr John Davies o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Gynradd Sandfields

 

Penodi Mr Clive Osborne, yn effeithiol ar unwaith.

 

Ysgol Gynradd Waunceirch

 

Ail-benodi Mrs Bethan Healey o 31 Awst 2024.

 

YG Blaendulais

 

Ail-benodi'r Cyng. Stephen Hunt o 31 Awst 2024.

 

 

 

 

 

YG Pontardawe

 

Ail-benodi Mr David Williams o 31 Awst 2024.

 

YG Trebannws

 

Ail-benodi'r Cyng. Rebeca Phillips o 31 Awst 2024.

 

Ysgol Bae Baglan

 

Penodi Mrs Samantha Pascoe, yn effeithiol ar unwaith.

 

Ystyriodd aelodau'r diweddariad llafar a roddwyd mewn perthynas â'r ymgeiswyr ar gyfer swyddi llywodraethwr ysgol yr AALl yn Ysgol Carreg Hir a chytunwyd ar y canlynol:

 

Ysgol Carreg Hir

 

Tynnu Mr Christopher Jones o'i rôl fel llywodraethwr ysgol a rhoi'r Cyng. Gareth Rice yn ei le.

 

 

Cytunwyd i ohirio'r swyddi gwag canlynol tan y cyfarfod nesaf, oherwydd ni dderbyniwyd unrhyw ymgeiswyr hyd yn hyn:

 

Ysgol Gynradd Baglan

Ysgol Gynradd Cilffriw (2 swydd wag)

Ysgol Gynradd Coedffranc

Ysgol Gynradd Melin

Ysgol Gynradd Rhydyfro

Ysgol Gynradd Tairgwaith

Ysgol Gynradd Waunceirch

YG Blaendulais

 

 

Rheswm dros y penderfyniadau:

 

Galluogi'r Awdurdod i gyfrannu at lywodraethu ysgolion yn effeithiol drwy gynrychiolaeth ar gyrff llywodraethu ysgolion.

 

 

 

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

Bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn tri diwrnod, a ddaeth i ben am 9am, ddydd Llun, 18 Mawrth 2024.

 

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol â Rheoliad 5(4)(b)  Offeryn Statudol 2001 Rhif. 2290 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.

 

6.

Mynediad i gyfarfodydd

Yn unol ȃ Rheoliad 4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290, gellir gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol a oedd yn debygol o gynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Penderfynwyd gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitem fusnes ganlynol ar y sail ei bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y nodir ym mharagraff eithrio 12 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007 yn amodol ar gymhwyso Prawf Budd y Cyhoedd (lle bo'n briodol).

 

7.

Penodi Llywodraethwyr ALl - Adroddiad Preifat (Eithriedig o dan baragraff 12)

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

tynnu person A a nodwyd yn y diweddariad llafar a roddwyd yn ystod cyfarfod Bwrdd y Cabinet Addysg, Sgiliau a Lles fel cynrychiolydd yr awdurdod lleol yng nghorff llywodraethu'r ysgol berthnasol.

 

Cadarnhau person B a nodwyd yn y diweddariad llafar a roddwyd yn ystod cyfarfod Bwrdd y Cabinet Addysg, Sgiliau a Lles fel llywodraethwr ysgol.

 

Rheswm dros y penderfyniadau:

 

Galluogi'r Awdurdod i gyfrannu at lywodraethu ysgolion yn effeithiol drwy gynrychiolaeth ar gyrff llywodraethu ysgolion ac ystyried y trefniadau diogelu.

 

Rhoi Penderfyniadau ar Waith:

 

I'w rhoi ar waith ar unwaith.