Agenda a Chofnodion

Special, Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet - Dydd Mawrth, 18fed Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd y byddai'r Cynghorydd Cen Phillips yn cael ei benodi fel Cadeirydd y cyfarfod.

 

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. 

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Derbyniwyd datganiad oddi wrth y Cyng. Nia Jenkins, a roddodd gwybod i'r aelodau ei bod yn llywodraethwr yn Ysgol Gynradd yr Alltwen.

 

Gadawodd y Cyng. Jenkins y cyfarfod yn ystod trafodaeth yr aelodau ynghylch penodiad yn Ysgol Gynradd yr Alltwen. Ni gymerodd y Cyng. Jenkins ran yn y bleidlais hon, a dychwelodd i'r cyfarfod pan gwnaed y penderfyniad. 

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 20 KB

Cofnodion:

Tynnwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol o'r cyfarfod a rhoddwyd gwybod y byddant yn cael eu cyflwyno yn ystod cyfarfod nesaf Bwrdd Addysg y Cabinet. 

 

5.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Rhaid cyflwyno cwestiynau yn ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk dim hwyrach na dau ddiwrnod gwaith cyn y cyfarfod.  Rhaid i gwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda.  Bydd cwestiynau'n cael eu hateb mewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd. 

 

6.

Penodi llywodraethwyr ysgol pdf eicon PDF 357 KB

Cofnodion:

Penderfyniad:

PENODI A CHAEL GWARED AR GYNRYCHIOLWYR LLYWODRAETHWYR ALl YN YR YSGOLION CANLYNOL:

 

 

Ysgol

Dyddiad y Swydd Wag

Penderfyniad

Ysgol Gynradd Abbey

Ar unwaith

Ail-benodi Mr Joseph Baugh

Ysgol Gynradd yr Alltwen

Ar unwaith

 

01/01/2024

Penodi'r Parch. Jeffrey Thomas

Ailbenodi Miss Helen Watkin

Ysgol Gynradd Baglan

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd Catwg

01/01/2024

Ail-benodi Mrs Susan Margaret Davies

Ysgol Gynradd Cilffriw

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd Coed Hirwaun

01/01/2024

Ail-benodi'r Cyng. Rob Jones

Ysgol Gynradd Coedffranc

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd y Creunant

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd Cwmnedd

Ar unwaith

Penodi Mrs. Kathy Parry-Jones

Ysgol Gymunedol Cwmtawe

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd Eastern

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Ysgol Gynradd Sandfields

01/01/2024

Ailbenodi Mr. Almon Ryan Macalino

Ysgolion Cynradd Ffederasiwn Cwm Afan Uchaf

Ar unwaith

09/09/2023

09/09/2023

09/09/2023

Penodi'r Cyng. Jeff Jones

Ail-benodi'r Cyng. Scott Jones

Ail-benodi Mrs. Nicola Davies

Ail-benodi Mrs. Barbara Trahar

Ysgol Gynradd Tonnau

Ar unwaith

Ar unwaith

Penodi Mrs. Samantha Owen

Penodi Mrs. Lyndsey Sweeney

Tywyn

Ar unwaith 01/01/2024

Penodi Mrs. Mary O'Kane

Ailbenodi Mr. John O'Dwyer

YG Blaendulais

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

YG Pontardawe

Ar unwaith

Ar unwaith

Ar unwaith

Penodi yn y dyfodol

Penodi yn y dyfodol

Penodi yn y dyfodol

YG Rhosafan

01/01/2024

Ailbenodi Mrs. Cathryn Davies

YG Tregeles

Ar unwaith

Ar unwaith

Penodi'r Cyng. Dan Thomas

Penodi yn y dyfodol

Ynysfach

01/01/2024

Ailbenodi Mrs. Catherine Chappell

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

Galluogi'r Awdurdod i gyfrannu at lywodraethu ysgolion yn effeithiol drwy gynrychiolaeth ar gyrff llywodraethu ysgolion.

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

Rhoddwyd y penderfyniad ar waith yn dilyn y cyfnod galw i mewn o dridiau, a ddaeth i ben am 9.00am ddydd Sadwrn 22 Gorffennaf, 2023.

 

Ymgynghoriad:

Nid oedd angen cynnal ymgynghoriad allanol, er y cynhaliwyd ymgynghoriad gydag aelodau'r ward perthnasol.

 

7.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol â Rheoliad 5(4)(b)  Offeryn Statudol 2001 Rhif. 2290 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.