Agenda a chofnodion drafft

Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet - Dydd Mercher, 25ain Ionawr, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Multi Location Hyrbid Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd i benodi'r Cynghorydd Nia Jenkins yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod hwn.

 

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 15 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr 2022 fel cofnod cywir.

 

5.

Blaenraglen Waith 2022/23 pdf eicon PDF 392 KB

Cofnodion:

Bod Blaenraglen Waith Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet 2022/23 yn cael ei nodi.

 

6.

Amser Cwestiynau gan y Cyhoedd

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn hwyrach na chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd.

 

7.

Strategaeth Cyfranogiad ac Ymgysylltu pdf eicon PDF 784 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i Atodiad 1 a 2 yr adroddiad a ddosbarthwyd;

 

1.   bod y Strategaeth Cyfranogiad ac Ymgysylltu yn cael ei gymeradwyo i fabwysiadu'r Strategaeth yn ffurfiol gyda fframwaith clir ar gyfer Cyfranogiad ac Ymgysylltu â phlant a phobl ifanc yn dilyn ymgynghoriad.

2.   bod fersiwn hawdd ei darllen o'r Strategaeth sy'n addas i bobl ifanc yn cael ei llunio ac yn hygyrch i bawb.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

Cryfhau cyfranogiad ac ymgysylltiad â phlant a phobl ifanc ymhellach ar faterion a phenderfyniadau sy'n effeithio arnynt.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

Bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn, a ddaeth i ben am 9.00am ddydd Sul 29 Ionawr 2023.

 

 

8.

Y Maes Llafur Cytunedig ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn Ysgolion Castell-nedd Port Talbot pdf eicon PDF 1021 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i Atodiad 1 ac Asesiad Effaith Integredig yr adroddiad a ddosbarthwyd;

 

1.   Bod y maes llafur cytunedig ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ym mhob un o ysgolion Castell-nedd Port Talbot yn cael ei gymeradwyo.

 

2.   Bod copïau o'r maes llafur cytunedig yn cael eu cyhoeddi ar wefannau'r awdurdodau lleol.

 

3.   Bod copïau o'r maes llafur cytunedig yn cael eu hanfon ymlaen at Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol Cymru (CCYSAGauC).

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

Er mwyn datblygu maes llafur cytunedig yn ôl y gyfraith yn unol â Chwricwlwm i Gymru ar gyfer yr holl ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

Bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn, a ddaeth i ben am 9.00am ddydd Sul 29 Ionawr 2023.

 

 

9.

Tîm Gwella Ysgolion - Monitro ymweliadau cymorth pdf eicon PDF 338 KB

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi at ddibenion monitro.

 

10.

Diweddariad Cyflogadwyedd a Sgiliau pdf eicon PDF 321 KB

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.

 

11.

Cyllid Grant Cadw Castell Margam pdf eicon PDF 104 KB

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth a bod buddion y cyllid grant yn cael eu hamlinellu. 

 

12.

Adroddiad Diweddaru'r Gwasanaethau Hamdden pdf eicon PDF 531 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi er gwybodaeth.

 

13.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Offeryn Statudol 2001 rhif 2290 (fel y’I diwygiwyd).

Cofnodion:

Derbyniwyd un eitem frys ac fe'i cyhoeddwyd fel eitem ategol i becyn Agenda'r Cabinet a ddosbarthwyd.

 

 

14.

Ehangu Gofal Plant Dechrau'n Deg - Cam 2 pdf eicon PDF 429 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

Gan roi sylw dyladwy i'r Asesiad Effaith Integredig ac Atodiad 1 i'r adroddiad a ddosbarthwyd,

 

1.   bod y cynlluniau i ehangu darpariaeth Gofal Plant Dechrau'n Deg Cam 2a a 2b yn cael eu cymeradwyo ar gyfer Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

Er mwyn sicrhau bod y cyngor yn dechrau ar ei gynnig gofal plant a ariennir drwy ehangu darpariaeth y blynyddoedd cynnar o fis Ebrill 2023.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar unwaith, fel y cytunwyd arno gyda Chadeirydd y Pwyllgor Craffu Addysg, Sgiliau a Diwylliant.