Agenda a chofnodion drafft

Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y Cabinet - Dydd Iau, 8fed Rhagfyr, 2022 2.01 pm

Lleoliad: Multi Location Hyrbid Microsoft Teams/Council Chamber

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd mai’r Cyng. Nia Jenkins fyddai’r Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 133 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2022 fel cofnod cywir

 

5.

Blaenraglen Waith 2022/23 pdf eicon PDF 400 KB

Cofnodion:

Bod Blaenraglen Waith Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles y
Cabinet ar gyfer 2022/23
yn cael ei nodi

 

6.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn hwyrach na chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd. 

 

7.

Dangosyddion Perfformiad Chwarter 2 pdf eicon PDF 306 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

8.

Diweddariad Dysgu Oedolion pdf eicon PDF 214 KB

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

 

9.

Diogelu Addysg pdf eicon PDF 215 KB

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

 

10.

Presenoldeb Disgyblion pdf eicon PDF 279 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

 

11.

Diweddariad Gwasanaeth Cwnsela mewn Ysgolion pdf eicon PDF 756 KB

Cofnodion:

Penderfyniad:

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

 

12.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Offeryn Statudol 2001 rhif 2290 (fel y’I diwygiwyd).

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.