Agenda a Chofnodion

Special, Bwrdd Cabinet yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Strydlun - Dydd Gwener, 28ain Gorffennaf, 2023 10.30 am

Lleoliad: Multi- Location Meeting Committee Rooms 1 & 2 or Microsoft Teams

Cyswllt: Chloe Plowman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd penodi'r Cynghorydd S Jones yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

 

4.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau

Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn

hwyrach na chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n

rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau.

 

5.

Grant Eiddo Masnachol 14 Stryd y Berllan, Castell-nedd pdf eicon PDF 651 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Ar ôl rhoi sylw dyladwy i'r Asesiad Effaith Integredig, caiff y grant a nodwyd yn yr adroddiad a gylchredwyd ei gymeradwyo.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Rhoi darpariaethau'r cynllun Grant Eiddo Masnachol ar waith yn unol â'r meini prawf a thelerau gweinyddu'r grant, er mwyn cyfrannu at adfywio canol tref Castell-nedd.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Bydd y penderfyniad yn cael ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau, a ddaeth i ben am 9am ddydd Mawrth, 1 Awst 2023.

 

6.

Adroddiad Opsiynau Adolygiad Parcio 2023 pdf eicon PDF 627 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Ar ôl ystyriaeth gan yr Aelodau, gohiriwyd yr eitem i gyfarfod yn y dyfodol.

 

7.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol â Rheoliad 5(4)(b) Offeryn Statudol 2001 Rhif. 2290 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.