Agenda a Chofnodion

Special, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth - Dydd Iau, 14eg Medi, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte John  E-bost: c.l.john@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Nododd y Cadeirydd fod Aelodau'r Pwyllgor Craffu wedi cytuno i graffu ar yr eitemau canlynol o agenda Bwrdd y Cabinet:

 

·       Eitem 7. Diwygiad i is-ddeddf sy'n gwahardd beicio ger Gatiau Coffa Castell-nedd ac ar hyd y llwybr rhwng y pwll gwaelod a Chilgant Cimla

·       Eitem 8. Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Glan Môr Aberafan

·       Eitem 9. Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) - Cytundeb Cyflawni Diwygiedig (CC)

·        Eitem 10. Adolygiad Parcio 2023

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fudd.

3.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu)

Cofnodion:

Diwygiad i is-ddeddf sy'n gwahardd beicio ger Gatiau Coffa Castell-nedd ac ar hyd y llwybr rhwng y pwll gwaelod a Chilgant Cimla

 

Roedd yr Aelodau'n poeni am y perygl i unrhyw feicwyr anghyfrifol sy'n beicio'n gyflym i lawr y bryn drwy'r gatiau. Roedd yr Aelodau eisiau gwybod a oedd hi'n bosib agor y ddwy gât ochr fel y byddai'n rhaid iddynt ddod oddi ar eu beic i basio.

 

Holodd yr Aelodau a fyddai'r gatiau ar agor yn ystod digwyddiadau coffa pwysig fel Brwydr Prydain neu'r Cadoediad. 

 

Dywedodd Swyddogion mai adroddiad gweithdrefnol oedd hwn i ymgynghori ar gael gwared ar wahardd beicio. Er mwyn cydymffurfio â chanllawiau Teithio Llesol, byddai angen i Swyddogion sicrhau bod y prif gatiau'n aros ar agor.

Dywedodd Swyddogion na fydden nhw'n cael cefnogaeth pe bai'n rhaid i feicwyr ddod oddi ar eu beic wrth y gatiau. Dywedodd Swyddogion y byddai swyddogion ar gyfer gwasanaethau coffa yn atal y gorchymyn ac yn cau ffyrdd i hwyluso'r digwyddiadau. Pe bai'r gatiau'n aros ar agor, ar ôl y gwasanaethau, byddai torchau'n cael eu gosod mewn ffordd na fydd yn achosi rhwystr i'r beicwyr.

 

Roedd yr Aelodau am gadw mewn cof ei fod yn gofeb ac i gadw pobl yn ddiogel.

 

Dywedodd Swyddogion y gallai fod modd ystyried arwyddion ychwanegol i wneud pobl yn ymwybodol o'r angen i barchu'r cofebau wrth feicio heibio ac i fod yn ofalus.

 

Teimlai'r Cadeirydd fod y pwynt am barchu'r cofebau yn un da ac y byddai Aelodau o'r cyhoedd yn gwerthfawrogi pe byddai'n cael ei adlewyrchu yn yr ymgynghoriad.

 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd rhan ar wahân o'r llwybr wedi'i neilltuo ar gyfer beicwyr.

 

Dywedodd Swyddogion fod y llwybr wedi'i ddylunio felly mewn egwyddor, a bydd Swyddogion yn ymgynghori ymhellach ar yr hyn fydd y cynigion. Efallai y bydd rhannau ohono'n llwybr a rennir, ac efallai y byddant yn gallu cyflawni llwybrau beicio a llwybr troed i gerddwyr ar wahân mewn ardaloedd eraill.  Ymgynghorir ar hyn yn y cam dylunio manwl.

 

Esboniodd Swyddogion mai rhan fach yn unig o'r llwybr Teithio Llesol yw hwn.

 

Gofynnodd yr Aelodau sut mae llwybrau yn cael eu nodi a'u blaenoriaethu. Nid oedd yr Aelodau'n credu bod hyn yn flaenoriaeth amlwg o'i gymharu â llwybrau eraill mewn mannau eraill.

 

Dywedodd Swyddogion fod y llwybr rhwydwaith mabwysiedig ar gyfer yr awdurdod wedi nodi 500 o lwybrau. Nid oes canllawiau clir bellach gan Lywodraeth Cymru na Thrafnidiaeth Cymru ar sut i flaenoriaethu'r rhain. Ar hyn o bryd, mae llwybrau blaenoriaeth uchel, isel a chanolig. Mae Swyddogion yn aros am offeryn meddalwedd sy'n mynd i helpu awdurdodau lleol i flaenoriaethu'r cynlluniau ymhellach.

 

Esboniodd Swyddogion y byddant wedyn yn ceisio darparu'r rhain yn seiliedig ar ailasesu blaenoriaethu llwybrau gyda'r bwriad o sicrhau grantiau i gyflawni'r rheini. Bydd rhai cynlluniau yn cael eu cyflwyno ar wahanol gamau gan y gallai fod angen  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.

5.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Penderfynodd yr Aelodau beidio â chraffu ar unrhyw eitemau preifat.

6.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Dewis eitemau preifat priodol o agenda cyn craffu Bwrdd y Cabinet (Adroddiadau Bwrdd y Cabinet yn amgaeedig ar gyfer yr aelodau craffu).

Cofnodion:

Penderfynodd yr Aelodau beidio â chraffu ar unrhyw eitemau preifat.