Agenda a Chofnodion

Special, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth - Dydd Gwener, 28ain Gorffennaf, 2023 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte John  E-bost: c.l.john@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Nododd y Cadeirydd fod aelodau'r Pwyllgor Craffu wedi cytuno i graffu ar yr eitemau canlynol o agenda Bwrdd y Cabinet:

 

Eitem 5: Grant Eiddo Masnachol: 14 Stryd y Berllan, Castell-nedd (Tudalennau 3 - 16)

 

Eitem 6: Adroddiad Adolygu Opsiynau Parcio 2023 (Tudalennau 17 - 52)

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.

3.

Craffu Cyn Penderfynu

Dethol eitemau priodol o Agenda Bwrdd y Cabinet at ddiben craffu cyn penderfynu (cynhwysir Adroddiadau Bwrdd y Cabinet ar gyfer yr Aelodau Craffu)

Cofnodion:

Grant Eiddo Masnachol: 14 Stryd y Berllan, Castell-nedd

 

Holodd yr aelodau a oedd tenant wedi ei sicrhau ar gyfer yr adeilad.

 

Dywedodd swyddogion y cafwyd diddordeb, ond mae cyflwr yr adeilad yn golygu na all unrhyw un fynd i mewn nes iddo gael ei adnewyddu. Mae swyddogion yn ei ystyried yn adeilad pwysig mewn perthynas â Neuadd Gwyn.

 

Holodd yr aelodau hefyd am berchnogaeth yr adeilad. Dywedodd swyddogion nad yw'r berchnogaeth wedi'i chynnwys yn yr adroddiad, ond gall swyddogion gynghori aelodau y tu allan i'r cyfarfod.

 

Mynegodd yr aelodau eu canmoliaeth hefyd i'r tîm a oedd yn rhan o gyflwyno'r cynllun hwn gan y bydd yn gwella'r ardal.

 

Yn dilyn craffu roedd yr aelodau’n gefnogol o'r argymhellion i'w hystyried gan Fwrdd y Cabinet.

 

Adroddiad Adolygu Opsiynau Parcio 2023

 

Diolchodd Aelod y Cabinet dros Gynllunio Strategol, Trafnidiaeth a Chysylltedd i'r Cadeirydd am y gwahoddiad i'r cyfarfod a dywedodd ei fod ef a'r swyddogion yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau.

 

Rhoddodd y Cadeirydd drosolwg byr a chronoleg o'r grŵp tasg a gorffen a'r adroddiad gerbron y pwyllgor gan ddilyn argymhellion adroddiad y swyddogion tasg a gorffen.

 

Amlygodd yr aelodau, yng ngham cyntaf yr Asesiad Effaith Integredig (AEI) mae'n nodi nad oes angen cam pellach oherwydd defnyddwyr meysydd parcio yn unig sy'n cael eu heffeithio.

 

Dywedodd yr aelodau, gan nad yw'r cyngor yn rhoi symiau dewisol i ddefnyddwyr anabl ar gyfer parcio, fod y datganiad yn yr AEI yn anghywir gan fod pobl anabl yn defnyddio meysydd parcio. Dywedodd yr aelodau hefyd, gan fod nifer o bobl anabl ar incwm sefydlog, roeddent eisiau gwybod pam nad oes angen yr asesiad cam nesaf.

 

Eglurodd swyddogion fod Cynllun y Bathodyn Glas yn berthnasol i barcio ar y stryd ac nid yw'n berthnasol i barcio oddi ar y stryd o ran unrhyw gonsesiynau. Dywedodd swyddogion hefyd fod y cilfachau parcio i’r anabl ym meysydd parcio'r awdurdod wedi'u lleoli mor agos â phosib i allanfeydd a mynedfeydd y meysydd parcio a'r peiriannau talu ac arddangos i gynorthwyo gyda materion hygyrchedd.

 

Dywedodd swyddogion nad yw Cynllun y Bathodyn Glas yn gyllidol nac yn cael ei asesu ar sail prawf modd yn genedlaethol, sy'n golygu nad yw'r gallu i dalu yn ystyriaeth.

 

Gofynnodd yr aelodau a ydyn nhw, fel awdurdod, yn ymwybodol o sut y byddai'n effeithio ar bobl anabl ar incwm sefydlog. Teimlai'r aelodau nad oedd yr AEI yn ystyried hynny.

 

Esboniodd swyddogion fod rhai egwyddorion ehangach i'w hystyried. Os oes gan rywun gar ac mae'n gallu ei ddefnyddio, ei yswirio a'i drethu, yna yn gyffredinol mae mewn sefyllfa ariannol well na llawer o breswylwyr o fewn yr awdurdod lleol. Dywedodd swyddogion y gall perchnogion ceir yn gyffredinol fforddio talu rhywfaint o gyfraniad o ran taliadau parcio i helpu'r cyngor i gynnal y cyfleusterau hynny.

 

Tynnodd swyddogion sylw'r aelodau at y ffaith fod yr holl feysydd parcio yn costio cryn dipyn o arian i'w cynnal, yn ogystal â'r cynnydd mewn costau ynni, cynnal a chadw adeiladau a diogelwch yn gyffredinol. Esboniodd swyddogion fod angen cydbwysedd, ond nid  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.