Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth - Dydd Gwener, 22ain Mawrth, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte John  E-bost: c.l.john@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Nododd y Cadeirydd fod aelodau'r Pwyllgor Craffu wedi cytuno i graffu ar yr eitemau canlynol o'r agendâu Craffu a Bwrdd y:

 

3. Diweddariad LlafarMesur 11 Cynllun Gweithredu’r  Strategaeth Gwastraff yn unol â rheol 10.1 rheolau’r weithdrefn graffu.

7. Siarter Teithio Iach

8. Mesurau perfformiad 2023/2024 - Chwarter 3

13. Rhaglen Gwaith Priffyrdd 2024/25

14. Ynni goleuadau stryd - Ymateb i'r ymgynghoriad

17. Cais ar gyfer camera adnabod rhifau cerbydau yn awtomatig (ANPR) (Yn eithriedig dan Baragraff 18)

18. Cynnig arfaethedig i godi cyfamodau cyfyngu a gwerthu ardal fach o dir yn hen westy The Four Winds, Princess Margaret Way, Port Talbot (Yn eithriedig dan Baragraff 14)

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Stephanie Grimshaw gysylltiad ag Eitem 14 gan ei bod yn gweithio i Gymorth i Fenywod Cymru..

3.

Diweddariad Llafar – Mesur 11 Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Gwastraff yn unol â rheol 10.1 rheolau’r weithdrefn graffu.

Cofnodion:

Ymddiheurodd swyddogion nad oeddent yn gallu darparu adroddiad llawn mewn pryd ar gyfer y cyfarfod yn unol â chais y Cadeirydd oherwydd cyfyngiadau amser, ond fe wnaethon nhw gadarnhau y bydd adroddiad llawn ar gael ar gyfer y cyfarfod nesaf sy'n ymwneud â'r strategaeth wastraff.

 

Atgoffwyd yr Aelodau bod y Cynllun Gweithredu Strategaeth Wastraff fel y'i cymeradwywyd ym mis Ebrill 2023, yn cynnwys Mesur 11 - i gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar symud i gasglu gwastraff na ellir ei ailgylchu bob tair wythnos gyda'r terfyn presennol o dri bag (bin 140 litr ar olwyn), ochr yn ochr â pharhau â chasgliadau wythnosol o wastraff y gellir ei ailgylchu gan gynnwys, bwyd, papur a cherdyn yn ogystal â phlastig, metelau a batris cartref a gwydr. Bydd yr ymgynghoriad yn archwilio'r ffordd ymlaen o ran gwastraff gwyrdd ac amlder casgliadau cewynnau.

 

Dywedodd swyddogion fod ymgynghoriad ar gasgliadau pob tair wythnos wedi'i drefnu i ddechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 6 Mai a chaiff ei gynnal am chwe wythnos ac mae nodyn briffio'n cael ei baratoi i'w anfon at yr holl aelodau yn unol â'r adroddiad gwreiddiol. Byddai unrhyw gynigion pellach i'r ymgynghoriad yn cael eu cyflwyno i'r Aelodau i benderfynu arnynt.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am y diweddariad ac roeddent yn deall yr anawsterau wrth ddarparu'r adroddiad ar fyr rybudd a chroesawodd y cyfle i edrych ar fanylion yr holl fesurau a gynhwyswyd yn y strategaeth wastraff yn ystod y cyfarfod nesaf.

 

Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch sut y byddai'n effeithio ar Aberafan a Rhos Baglan gan fod yr ardal yn cael trafferth gyda thipio anghyfreithlon a gwastraff biniau ychwanegol ac mae angen mynd i'r afael â'r rhain yn gyntaf.

 

Dywedodd yr Aelodau fod ymgysylltiad â'r cyhoedd yn aml yn isel o ran ymgynghoriadau ac mae pobl nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd na fyddant yn gallu ymateb. Mynegodd yr aelodau bryder hefyd y bydd yr awdurdod yn parhau i fynd yn ei flaen hyd yn oed os oes adborth gwael.

 

Gofynnodd y Cadeirydd i Aelod y Cabinet dros Strydlun a oedd am wneud sylw ynghylch sefyllfa bresennol polisi'r Cabinet gan fod y Cadeirydd yn teimlo bod rhywfaint o ddryswch wedi bod o ganlyniad i ddatganiadau gwahanol gan aelodau'r Cabinet ar y polisi hwn.

 

Dywedodd Aelod y Cabinet dros Strydlun fod yr argymhelliad yn argymhelliad swyddog ar hyn o bryd ac nid yw'n argymhelliad gan y Cabinet. Bydd y Cabinet yn gwneud penderfyniad ynghylch hyn pan fydd yn cyrraedd y Cabinet. Dywedodd Aelod y Cabinet fod y Cabinet yn awyddus iawn i sicrhau bod ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn eang ar draws y sir.

 

Nododd y Cadeirydd nad oes penderfyniad wedi'i wneud ynghylch a ddylid rhoi casgliadau gwastraff pob tair wythnos ar waith, ond mae bwrdd y Cabinet wedi penderfynu ystyried a symud ymlaen tuag at hynny, fel rhan o'r strategaeth wastraff. Dywedodd y Cadeirydd ei fod yn dymuno ei gwneud yn glir  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu)

Cofnodion:

7. Siarter Teithio Iach

 

Cyflwynodd swyddogion yr adroddiad gan atgoffa'r aelodau bod y gweithgarwch y mae'r awdurdod wedi'i ystyried wrth ymrwymo i'r Siarter Teithio Iach ar y sail nad oedd cyllideb ar gael i'w chyflawni.

 

Tynnodd swyddogion sylw at y ffaith bod y gwaith sydd wedi'i wneud wedi cael ei drosglwyddo i'r Tîm Diogelwch Ffyrdd ac mae hyn yn ychwanegol at y gweithgareddau eraill yn y maes hwn.

 

Dywedodd swyddogion fod y Siarter Teithio Iach yn cefnogi gweithgareddau eraill yr awdurdodau ynghylch y pwnc hwn ac yn ategu atynt. Mae'r Siarter Teithio Iach yn cefnogi cynlluniau datgarboneiddio'r awdurdod, newid dulliau teithio ehangach, newid ymddygiadol ac mae'n cyfrannu at yr agenda iechyd a lles a nodir yn y cynllun corfforaethol.

 

Mynegodd yr aelodau bryderon bod yr asesiad gan gymheiriaid wedi bod yn hael gyda rhai o'r sgorau.

Cydnabu'r Aelodau, er bod cynnydd wedi'i wneud a bod yr awdurdod yn gwneud rhai o'r pethau sy'n ofynnol gan y siarter, nad oeddent yn credu bod yr awdurdod yn 'arwain y ffordd' ar rai o'r materion.

 

Cytunodd swyddogion nad oedd yr awdurdod yn 'arwain y ffordd' ond ei fod yn cymryd camau mawr wrth fwrw ymlaen â'r agenda ond mae ganddynt ragor o waith i'w wneud.

 

Esboniodd swyddogion fod y ddarpariaeth o rai elfennau y maent yn ceisio'u gwella yn dibynnu ar sicrhau grantiau, cyllid a chefnogaeth gan asiantaethau eraill.

 

Rhoddwyd gwybod i'r aelodau y bydd yr awdurdod yn cyrraedd pwynt o fewn y meini prawf asesu lle bydd rhaid i'r awdurdod benderfynu bod angen iddo fuddsoddi, yn enwedig os yw am arwain y ffordd.

Cytunodd swyddogion fod asesu cyfoedion wedi bod ychydig yn hael ond dywedodd ei fod yn faen prawf llym, a'i fod yn sgorio o fewn y metrigau sy'n cael eu defnyddio at y diben hwnnw. Cadarnhaodd swyddogion y byddant bob amser yn ymdrechu i wella'r holl weithgareddau sy'n ymwneud â'r cynllun gweithredu.

 

Nodwyd yr adroddiad.

 

8. Mesurau perfformiad 2023/2024 - Chwarter 3

 

Nododd yr Aelodau fod problemau o ran staffio sydd wedi effeithio ar ddangosydd 4: 'Penderfyniadau cynllunio mawr' ond roeddent yn poeni ei fod wedi bod yn is na'r targed ers blwyddyn. Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd ynghylch amserlenni o ran y broses recriwtio i fynd i'r afael â'r broblem.

 

Nododd swyddogion bryderon yr aelodau a dywedwyd bod recriwtio mewn sefyllfa llawer gwell gydag ymgyrch recriwtio lwyddiannus dros y misoedd diwethaf gan gynnwys dyrchafiadau mewnol ac apwyntiadau allanol. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod yr apwyntiadau allanol yn gweithio cyfnodau rhybudd gyda'u cyflogwyr presennol ar hyn o bryd ac y byddant yn ymuno yn ystod y pedair wythnos nesaf.

Eglurodd swyddogion fod swyddi'r uwch swyddogion cynllunio yn ymdrin â'r ceisiadau cymhleth, dadleuol a phwysig y mae'r Dangosydd Perfformiad Allweddol (DPA) hwn yn ymwneud â nhw ac unwaith y bydd y swyddogion newydd yn dechrau, bydd cyflenwad llawn o bump uwch swyddog cynllunio i ymdrin â'r ceisiadau hynny. Mae'r rhain wedi bod yn rolau anodd eu llenwi oherwydd y lefel o arbenigedd y mae ei angen.

Rhoddwyd gwybod i'r aelodau mai  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Cofnod Gweithredu'r Pwyllgor pdf eicon PDF 475 KB

I'r Pwyllgor wneud sylwadau ar y camau gweithredu a'r cynnydd o'r cyfarfodydd blaenorol a'u nodi.

Cofnodion:

Nododd Aelodau'r Pwyllgor y Cofnod Gweithredu.

6.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 448 KB

Bod y Pwyllgor yn derbyn Rhaglen Gwaith Cychwynnol Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Stryd ar gyfer 2023-24.

Cofnodion:

Nododd aelodau'r pwyllgor y Flaenraglen Waith.

7.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.

 

8.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig

Cofnodion:

Gwahardd y cyhoedd yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn debygol o gynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 ac Adran 4 o Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

9.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Dewis eitemau preifat priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau’r Cabinet ar gyfer aelodau’r pwyllgor Craffu)  

Cofnodion:

17. Cais ar gyfer camera adnabod rhifau cerbydau yn awtomatig (ANPR) (Yn eithriedig dan Baragraff 18)

 

Yn dilyn craffu, cefnogodd yr Aelodau'r argymhellion i Fwrdd y Cabinet.

 

18. Cynnig arfaethedig i godi cyfamodau cyfyngu a gwerthu ardal fach o dir yn hen westy The Four Winds, Princess Margaret Way, Port Talbot (Yn eithriedig dan Baragraff 14)

 

Yn dilyn craffu, cefnogodd yr Aelodau'r argymhellion i Fwrdd y Cabinet.