Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth - Dydd Gwener, 9fed Chwefror, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte John  E-bost: c.l.john@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Nododd y Cadeirydd fod Eitem 15 ar agenda Bwrdd y Cabinet wedi'i gohirio i gyfarfod diweddarach er mwyn casglu rhagor o wybodaeth ac mae aelodau'r Pwyllgor Craffu wedi cytuno i graffu ar yr eitemau canlynol ar agenda Bwrdd y Cabinet:

 

·       Eitem 7: Bargen Ddinesig Bae Abertawe – y diweddaraf am brosiectau a arweinir gan Gastell-nedd Port Talbot (Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel a Chartrefi fel Gorsafoedd Pŵer)

 

·       Eitem 11: Rhaglen Caffael Cerbydlu Cerbydau a Pheiriannau Trymion 2024/25

 

·        Eitem 12: Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus: Traeth a Phromenâd Aberafan.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 249 KB

I'r Pwyllgor gymeradwyo cywirdeb cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Ionawr 2024.

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12/01/24 fel cofnod cywir.

4.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu).

Cofnodion:

Eitem 7: Bargen Ddinesig Bae Abertawe – y diweddaraf am brosiectau a arweinir gan Gastell-nedd Port Talbot (Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel a Chartrefi fel Gorsafoedd Pŵer)

Rhoddodd swyddogion gyflwyniad yn rhoi'r diweddaraf i'r aelodau am y prosiectau fel y crybwyllwyd yn yr adroddiad.

Trafododd yr Aelodau Ganolfan Ragoriaeth Sero Net (Cyfleuster Hyfforddi) yn benodol mewn perthynas â'r newyddion am TATA Steel. Cyfeiriwyd at y gofyniad am hyfforddiant ychwanegol yn TATA a'r cyllid y mae TATA wedi dweud sydd ar gael ar gyfer hyfforddiant. Holodd yr aelodau am y potensial i uwchsgilio pobl ac a oedd swyddogion yn edrych ar gael mynediad at y cyllid hwnnw?

Dywedodd swyddogion eu bod yn gweithio'n weithredol gyda bwrdd pontio TATA a'u bod wedi nodi'r Ganolfan Rhagoriaeth Sgiliau Sero Net Genedlaethol fel prosiect y byddent o bosib yn ceisio cyllid ar ei gyfer. Byddai'r cyllid hwn yn cefnogi cam 2 y cyfleuster.

Esboniodd yr Aelodau a fyddai newyddion TATA yn effeithio'n negyddol ar unrhyw un o'r prosiectau.

Nododd swyddogion fod y newyddion gan TATA yn siomedig gan eu bod yn gyflogwr mawr yn yr ardal yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Mae swyddogion yn ceisio asesu'r gadwyn gyflenwi a phwy sy'n cael eu heffeithio'n anuniongyrchol ac yn uniongyrchol o fewn TATA. Rhoddwyd gwybod i'r aelodau bod y bwrdd pontio'n gweithio'n galed i ddeall effaith cynigion TATA.

Esboniodd swyddogion fod y prosiectau hyn yn dod yn bwysicach oherwydd newyddion TATA a thynnwyd sylw at y Prosiect Switch fel enghraifft sy'n edrych ar ddeunyddiau ac Ymchwil a Datblygu (YD) yn y diwydiant dur. Rhoddwyd gwybod i'r aelodau, os aiff TATA i lawr eu llwybr arfaethedig o ffwrnais arc drydan, yna bydd llawer o YD wrth weithio allan a yw'r deunyddiau y maent yn eu cyflwyno yn gywir ar gyfer y farchnad, a fyddai'n golygu y byddai'r cyfleuster Switch yn rhan bwysig o hynny. Dywedodd swyddogion fod disgwyl i'r Ganolfan Gweithgynhyrchu Uwch fynd i Barc Ynni Baglan a bydd hynny'n caniatáu i gwmnïau lleol amrywio eu prosiectau a chymryd rhan mewn marchnadoedd newydd, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â chadwyn gyflenwi TATA, ac efallai y byddant yn gallu newid cynhyrchu a chael cefnogaeth ynghyd â hynny a helpu i roi hwb i Barc Ynni Baglan. Dywedodd swyddogion fod darn sylweddol o dir yno ac maent yn gobeithio y gall y Ganolfan Gweithgynhyrchu Uwch fod yn rhan o hynny ac mae'r ganolfan dechnoleg yn cynnig lle i adeiladau newydd ac yn gadael i fusnesau deillio ddatblygu a cheir cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi gyda Chartrefi fel Gorsafoedd Pŵer.

Dywedodd swyddogion, o ran amrywio'r economi ac ehangu'r economi, ochr yn ochr â'r gwaith newydd o'r porthladd rhydd Celtaidd, fod y rhain yn brosiectau pwysig iawn a fydd yn helpu i fod yn sail i'r gwaith newydd.

Gofynnodd yr Aelodau a oes unrhyw gyllid i edrych yn benodol ar dai teras o ran YD i ddod o hyd i atebion ar gyfer cysylltiadau gwefru cerbydau trydan fel y gall yr awdurdod helpu i ddatgarboneiddio, yn enwedig gan  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw eitemau brys.

6.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 449 KB

Bod y Pwyllgor yn derbyn Rhaglen Gwaith Cychwynnol Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd, Adfywio a Gwasanaethau Cymdogaeth ar gyfer 2023-24.

Cofnodion:

Nododd aelodau'r pwyllgor y Flaenraglen Waith.

7.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Roedd yr eitem breifat wedi cael ei gohirio.

8.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Dewis eitemau preifat priodol o agenda cyn craffu Bwrdd y Cabinet (Adroddiadau Bwrdd y Cabinet yn amgaeedig ar gyfer yr aelodau craffu).

Cofnodion:

Roedd yr eitem breifat wedi'i gohirio.