Agenda

Meeting moved to 14.11.23, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Amgylchedd, Adfywio a Cymdogaeth - Dydd Mawrth, 14eg Tachwedd, 2023 10.00 am, WEDI SYMUD

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte John  E-bost: c.l.john@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

2.

Datganiadau o fuddiannau

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 218 KB

I'r Pwyllgor gymeradwyo cywirdeb cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 14/07/2023, 28/07/2023, 14/09/2023 a 06/10/2023.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu)

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

6.

Cofnod Camau Gweithredu'r Pwyllgor pdf eicon PDF 379 KB

7.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 445 KB

8.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Rhan 2

9.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Dewis eitemau preifat priodol o agenda cyn craffu Bwrdd y Cabinet (Adroddiadau Bwrdd y Cabinet yn amgaeedig ar gyfer yr aelodau craffu).