Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol - Dydd Mawrth, 11eg Hydref, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alison Thomas E-bost: a.thomas6@npt.gov.uk 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Y Cyng. S Knoyle – Opsiynau ar gyfer Trem y Glyn Personol, nid rhagfarnol.

Cartref gofal preswyl

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 96 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2022 fel cofnod gwir a chywir.

 

4.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu)

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau i graffu ar eitemau 7,11,14 a 15 ar agenda Bwrdd y Cabinet.

 

Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar CNPT 2022-2023

 

Cyflwynwyd gwybodaeth i aelodau a oedd yn ymwneud â chefndir a chrynodeb o gynnwys Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid Blynyddol drafft 2022-2023 Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar Castell-nedd Port Talbot.

 

Holodd yr aelodau pam yr oedd diffyg swyddi parhaol ar draws y staff ymyrraeth a'r hyn oedd yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r mater hwn. Cadarnhaodd swyddogion fod y diffyg swyddi parhaol yn ymwneud â swyddi penodol o fewn y tîm. Mae rhai swyddi'n cael eu hariannu gan arian grant ac maen nhw ar gontract treigl blwyddyn i flwyddyn. Bydd gwerthusiad swyddi hefyd yn cael ei wneud ar swyddi sy'n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd.

 

Gofynnodd aelodau a allai adroddiadau yn y dyfodol gysylltu â rhai ystadegau ar y rhai allai fod â chyflwr niwro-amrywiol

 

Yn dilyn craffu, roedd yr aelodau'n gefnogol o'r argymhellion i'w hystyried gan Fwrdd y Cabinet.

 

 

 

Adroddiad Ailgartrefu Cyflym

 

Cyflwynwyd gwybodaeth i'r aelodau a oedd yn ymwneud â Chynllun Ailgartrefu Cyflym drafft CNPT.

 

Cadarnhaodd swyddogion fod hwn yn rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i ddod â digartrefedd i ben. Mae'r cynllun eisoes wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi ei gydnabod fel un o'r cynlluniau mwyaf manwl a gafwyd o bob rhan o Gymru.

 

Cadarnhawyd bod dros 175 o bobl mewn llety dros dro bellach. Nod y cynllun a ddatblygwyd yw cynorthwyo gydag ailgartrefu pobl cyn gynted â phosib. Mae yna brinder penodol o fflatiau 1 ystafell wely. Gwnaeth swyddogion hefyd gydnabod bod y bobl sy’n ddigartref yn llawer mwy dryslyd a bod ganddyn nhw fwy o anghenion cymorth. Bydd angen hefyd ddatblygu'r system tai yn gyntaf ynghyd â'r cynllun.

 

Mae angen i'r awdurdod edrych ar lety addas hefyd. Yn ôl Llywodraeth Cymru mae angen i bob llety dros dro fod yn hunangynhwysol ac nid yw pob llety'n bodloni'r safon honno. Ar ben hynny, mae swyddogion yn ceisio arafu'r mewnlifiad i'r gwasanaeth drwy ymdrin â materion yn gynharach yn y system.

 

Holodd yr aelodau a fyddai unrhyw gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi'r eitemau hyn. Os na, pwy all herio hyn, a sut.

 

Dywedodd swyddogion fod y Ddeddf Rhentu Cartrefi a oedd i fod i ddod i rym yn fuan yn gwaethygu'r broblem dai, gan fod llawer o landlordiaid bellach yn gwerthu eu heiddo mewn ymateb i'r ddeddf.

 

Canmolodd yr aelodau y swyddogion am eu gwaith sydd i'w wneud ar yr eitem hon. Gofynnodd aelodau i swyddogion gysylltu â chydweithwyr cynllunio i sicrhau, pan fydd tai yn cael eu datblygu, bod mannau poblogaidd yn cael eu hosgoi lle bo hynny'n bosib. Hefyd, bod tai yn cael eu gwasgaru ar draws yr holl wardiau.

 

Mynegodd aelodau eu pryder am leoliad gwasanaethau cymorth mewn perthynas â thai a'r preswylwyr y mae angen gwasanaethau cymorth arnynt. Cadarnhaodd swyddogion fod rhan o'r Cynllun Ailgartrefu Cyflym yn cynnwys edrych ar wasanaethau cefnogi a'r ddarpariaeth grant sydd ar waith, i  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

 

6.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Cofnodion:

Nid oedd y pwyllgor wedi craffu ar unrhyw eitemau preifat.

 

7.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Dewis eitemau preifat priodol o agenda cyn craffu Bwrdd y Cabinet (Adroddiadau Bwrdd y Cabinet yn amgaeedig ar gyfer yr aelodau craffu).

Cofnodion:

Nid oedd y pwyllgor wedi craffu ar unrhyw eitemau preifat.