Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol - Dydd Llun, 27ain Mehefin, 2022 10.00 am

Lleoliad: Hybrid Council Chamber / MS Teams

Cyswllt: Alison Thomas E-bost: a.thomas6@npt.gov.uk 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y Pwyllgor.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Gwnaeth yr aelod canlynol ddatganiad o fudd ar ddechrau'r cyfarfod:

 

Y Cynghorydd Charlotte Galsworthy Parthed: Eitem 5 - Comisiynu Gwasanaethau Gofal a Chefnogi mewn Cynllun Camu i Fyny/Camu i Lawr, eitem 6 - Trefniadau ar gyfer Darparu Gwasanaethau Gofal Cartref, eitem 9 - Trefniadau dan Gontract ar gyfer y Gwasanaeth Ataliaeth a Lles, gan fod ei merch yn gweithio i'r tîm Lles. Nodwyd taw cysylltiad personol oedd hwn.

 

3.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (cyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100b (4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Nodwyd nad oedd unrhyw eitemau brys.

 

4.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd o'r eitemau canlynol yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

gwahardd y cyhoedd yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn debygol o gynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 ac Adran 4 o Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

 

5.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Dewis eitemau preifat priodol o Agenda Bwrdd y Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir Adroddiadau Bwrdd y Cabinet ar gyfer yr Aelodau Craffu)

 

Cofnodion:

Craffodd y pwyllgor ar yr eitemau preifat canlynol ar agenda Bwrdd y Cabinet:

 

Trefniadau dan Gontract ar gyfer y Gwasanaeth Ataliaeth a Lles

 

Gofyn i Aelodau atal dros dro Reol 11 o'r Rheolau Gweithdrefnau Contractau a rhoi caniatâd i Bennaeth y Gwasanaethau i Oedolion lunio contract newydd ar gyfer darparu'r Gwasanaeth Ataliaeth a Lles yn barhaus, fel a nodwyd yn yr adroddiad preifat.

 

Yn dilyn craffu, cefnogwyd yr argymhelliad gan Fwrdd y Cabinet.