Cofnodion

Pwyllgor Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol - Dydd Iau, 10fed Tachwedd, 2022 2.00 pm

Lleoliad arfaethedig: Microsoft Teams / Hybrid Council Chamber

Cyswllt: Alison Thomas E-bost: a.thomas6@npt.gov.uk 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Gwnaeth yr aelod canlynol ddatganiad o fudd ar ddechrau'r cyfarfod:

 

Y Cynghorydd Charlotte Galsworthy Parthed: Eitem 7 - Sefydlu Fframwaith Cyfrifon a Reolir a Chefnogi'r Gyflogres gan ei bod yn Gynorthwyydd Personol (PA) i'w mam.

 

 

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 204 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2022 fel cofnod gwir a chywir.

 

 

4.

Craffu Cyn Penderfynu

Cofnodion:

 

Dewisodd y pwyllgor graffu ar yr eitemau canlynol ar agenda Bwrdd y Cabinet:

 Sefydlu Fframwaith Cyfrifon a Reolir a Chefnogi'r Gyflogres  

Darparwyd adroddiad i'r Pwyllgor a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i ymgymryd â phroses i sefydlu Fframwaith o ddarparwyr cymeradwy, a fyddai'n gallu cefnogi derbynyddion Taliadau Uniongyrchol yn briodol drwy weithgarwch Cyfrifon a Reolir a’r Gyflogres.

Gofynnodd yr Aelodau beth oedd yr amser aros presennol i newid cyfrifon o daliadau a reolir i daliadau uniongyrchol, neu i'r gwrthwyneb. Cadarnhawyd mai ychydig iawn o amser y mae hyn yn ei gymryd ac nad oedd yn broblem i swyddogion o fewn y Gyfarwyddiaeth. Soniodd Pennaeth y Gwasanaethau Oedolion fod y broblem gyda thaliadau uniongyrchol yn ymwneud â chael Cynorthwyydd Personol (PA).

Gofynnwyd i swyddogion ddarparu gwybodaeth mewn perthynas â'r amserau aros presennol am asesiadau ar gyfer taliadau uniongyrchol, a pha mor hir y mae'n ei gymryd i ddod o hyd i CP a'i baru â defnyddiwr gwasanaeth. Nodwyd bod y gwasanaeth yn cyflawni'r asesiadau'n brydlon, ond roedd yn anodd darparu amserlen bendant o'r amserau aros. Hysbyswyd y Pwyllgor fod problem wrth geisio dod o hyd i CPau yn y lle cyntaf; roedd y sefyllfa’r un peth ar draws pob math o ofal, gan gynnwys gofal preswyl a gofal cartref. Ychwanegwyd bod rhan o'r oedi, os oedd oedi, yn ymwneud â gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG), rhoi hyfforddiant ar waith a lle’r oedd angen yswiriant.

Yn dilyn craffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w hystyried gan Fwrdd y Cabinet

Caffael Fframwaith Gofal Cartref Arbenigol

Cyflwynodd y swyddogion adroddiad er mwyn i’r Aelodau ystyried rhoi cymeradwyaeth i ymgymryd â'r broses o sefydlu Fframwaith o ddarparwyr gofal cartref, a fyddai'n gallu darparu gofal cartref arbenigol yn briodol, a defnyddio'r Fframwaith hwn i brynu pecynnau gofal cartref arbenigol unigol.

Amlygodd yr adroddiad a ddosbarthwyd y bydd y fframwaith hwn yn cynnwys darparu gofal iechyd meddwl; gofynnodd yr Aelodau a oedd hyn yn cynnwys y rheini â dementia. Esboniodd swyddogion fod gan y Gyfarwyddiaeth fframwaith arferol a oedd eisoes ar waith ar gyfer y grŵp oedran hŷn (dros 65 oed); defnyddiwyd y fframwaith hwn ar gyfer yr unigolion yn y grŵp oedran hwn a chanddynt eiddilwch sy'n gysylltiedig ag oedran, dementia a/neu anableddau.

Hysbyswyd yr Aelodau fod yr adroddiad o'u blaenau mewn perthynas â fframwaith arbenigol ychwanegol a fyddai'n berthnasol i grwpiau oedran gweithio, a phlant a phobl ifanc; bydd y fframwaith hwn yn cynorthwyo'r rheini ag anableddau dysgu ac iechyd meddwl, yn ogystal â darparu amrywiaeth o wasanaethau plant a phobl ifanc.

Manylwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd fod nifer yr oedolion ag anghenion cymhleth sy'n derbyn gofal cartref arbenigol yn eu cartrefi eu hunain ar hyn o bryd yn gymharol isel; holodd yr Aelodau pam fod y niferoedd mor isel, a gofynnwyd a fyddai'r casgliad data ar ofal cartref yn gwella yn y dyfodol. Eglurodd swyddogion fod nifer bach o bobl ag anableddau dysgu ac iechyd meddwl sy'n derbyn gofal cartref yn eu cartrefi eu hunain ar hyn o  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

Blaenraglen Waith 2022-23 pdf eicon PDF 409 KB

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o'r sesiwn Sefydlu Aelodau’r Gwasanaethau i Oedolion a drefnwyd ar gyfer 17 Tachwedd 2022, ac amlygwyd pwysigrwydd mynd i’r sesiwn hon.

 

Nodwyd y Blaenraglen Waith.

 

6.

Eitemau brys

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.

 

7.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:  yn unol ag Adran 100A (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, wahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn debygol o gynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 Adran 4 o Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

 

8.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Cofnodion:

Dewisodd y Pwyllgor graffu ar yr eitemau canlynol ar agenda Bwrdd y Cabinet:

 

Datblygu Gwasanaethau 'Camu i Fyny ac i Lawr'

Derbyniodd Aelodau adroddiad mewn perthynas â'r bwriad i ddatblygu Gwasanaethau Camu i Fyny ac i Lawr.

 

Yn dilyn craffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w hystyried gan Fwrdd y Cabinet.