Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Bwrdd Addysg, Sgiliau a Lles - Dydd Iau, 24ain Tachwedd, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Port Talbot Civic Centre / Remotely - Hybrid

Cyswllt: Alison Thomas  E-bost: a.thomas6@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Yn absenoldeb y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd, cytunwyd bod y Cynghorydd Henton yn cadeirio'r cyfarfod.

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Cadarnhawyd y byddai'r pwyllgor yn craffu ar Eitemau 7, 8 a 9 o Agenda Bwrdd y Cabinet.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Datganwyd buddiannau gan:

 

Y Cyng. M Crowley Eitem 7 (Bwrdd y Cabinet), Personol, heb fod yn rhagfarnol

 

Marie Caddick       Eitem 7  (Bwrdd y Cabinet), Personol, Rhagfarnol.

 

Y Cynghorydd S. Hunt Eitem 8 (Bwrdd y Cabinet), Personol, heb fod yn rhagfarnol.

 

Y Cyng. S Harris     Eitem Harris 8 (Bwrdd y Cabinet), Personol, Rhagfarnol

 

 

3.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu)

 

Cofnodion:

Ysgolion Band C

 

Cadarnhaodd swyddogion fod yr adroddiad yn amlinellu ac yn argymell y gyfran nesaf o ysgolion y mae angen buddsoddiad cyfalaf sylweddol arnynt. Nid oes gofyniad i ymgynghori ar y cam hwn. Gobaith yr adroddiad yw sicrhau buddsoddiad amlinellol o Raglen Ariannu Cyfalaf Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, nodwyd, os caiff hyn ei gymeradwyo, y bydd angen cyflwyno achos busnes amlinellol i Lywodraeth Cymru ar gyfer pob cynnig er mwyn sicrhau cyllid.

 

Gofynnodd yr aelodau a allai swyddogion roi eglurder ar y meini prawf ar gyfer dewis ysgolion a pha bwysau a roddir i rai agweddau h.y. niferoedd disgyblion, yr iaith Gymraeg etc. er mwyn i aelodau gael eu hysbysu ynghylch y broses.

 

Cadarnhaodd swyddogion mai nod Rhaglen Gyfalaf Llywodraeth Cymru yw lleihau ôl-groniad o waith cynnal a chadw adeiladau dros gyfnod o amser. Amlinellodd swyddogion sut mae'r cyfarwyddiaethau Addysg a'r Amgylchedd yn gweithio gyda'i gilydd i nodi ysgolion a all gyflwyno materion heriol o ran parhad busnes yn y dyfodol a sut y cânt eu blaenoriaethu. Ni roddir blaenoriaeth benodol i ysgolion cyfrwng Cymraeg. Fodd bynnag, mae’r Gymraeg wedi’i hystyried yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a gymeradwywyd yn ddiweddar ac os yw hwn am gael ei gyflawni’n llwyddiannus, bydd angen cyllid cyfalaf sylweddol i gyflawni ei uchelgeisiau.

 

Holodd yr Aelodau a oedd swyddogion yn rhagweld unrhyw effaith ar drafodaethau cyllid â Llywodraeth Cymru ynghylch y posibilrwydd o oedi neu benderfyniad ar ddefnyddio cyllid presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr ysgol newydd, y pwll ac uned anghenion dysgu ychwanegol yng Nghwm Tawe?

 

Cadarnhaodd swyddogion fod y swm o arian a sicrhawyd ar hyn o bryd ar gyfer ail-fuddsoddi yng Nghymoedd Tawe yn £22.5miliwn, a bod arian yn cael ei sicrhau ar gyfer prosiect penodol. Os nad yw'r prosiect yn mynd rhagddo, yna does dim modd ei ddefnyddio. Mae pryder cyffredinol o ran y gost adeiladu a gallu cyffredinol yr awdurdod lleol i ariannu o ran sefyllfa ei gyllideb. Nodwyd ei bod yn debygol y gall Llywodraeth Cymru ystyried ariannu llai o gynlluniau oherwydd y costau adeiladu uwch. Dywedodd swyddogion y byddai angen i gynlluniau yn y dyfodol fod yn destun dadl economaidd gref er mwyn cael y cyfle gorau posib o sicrhau cyllid.

 

Mynegodd yr aelodau bryderon yn benodol mewn perthynas â nifer y lleoedd ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer Ysgol Llangatwg ac a yw nifer y lleoedd yn ddigonol ar gyfer cynllunio yn y dyfodol? Mynegwyd pryderon hefyd am y cynigion amlinellol i ddymchwel y rhan o'r ysgol a adeiladwyd ym 1929 a'r posibilrwydd o golli'r pwll nofio a ddefnyddir gan y gymuned.

 

Cadarnhaodd swyddogion fod lleoedd anghenion dysgu ychwanegol yn nifer o'r cynigion. At hynny, bydd adroddiad ar yr eitem hon wrth ystyried cyllideb y flwyddyn nesaf. O ran manylion unrhyw gynigion, ymgynghorir â'r cymunedau perthnasol a rhoddir ystyriaeth ynglŷn â'r ffordd orau o gyflawni'r cynigion o fewn y gymuned. Nid oes cynigion pendant ar gyfer datblygu ar hyn o bryd.

 

Yn dilyn craffu roedd yr Aelodau’n gefnogol o'r argymhelliad  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

Blaenraglen Waith 2022/23 pdf eicon PDF 415 KB

Cofnodion:

Nododd yr aelodau'r eitem hon fel un er gwybodaeth.

 

5.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.