Agenda a Chofnodion

Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet - Dydd Iau, 8fed Mehefin, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd i benodi'r Cynghorydd Llewellyn yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Crybwyllodd y Cadeirydd y byddai Aelodau wedi derbyn Agenda Atodol yn cynnwys dwy eitem, a ddosbarthwyd ar 5 Mehefin 2023.

 

Un eitem oedd Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid Drafft Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar CNPT ar gyfer 2022-2023. Adroddiad diwygiedig oedd hwn a gellid ei gymryd yn gyhoeddus ac nid fel y mynegwyd ar y brif agenda.

 

Hefyd, roedd adroddiad brys i'w ystyried sef "Adroddiad am Ofalwyr Di-dâl" a fyddai'n cael ei gymryd o dan eitemau Brys".

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fudd

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 138 KB

Cofnodion:

Nodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2023.

 

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 481 KB

Cofnodion:

Nodwyd y Flaenraglen Waith.

 

6.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 243 KB

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn hwyrach na chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd cwestiynau gan y cyhoedd.

 

7.

Diweddariad tai tarian pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Dylid nodi'r adroddiad.

 

8.

Gwiriad Iechyd Bach Rheoli Risg y Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 413 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Dylid nodi'r adroddiad.

 

9.

Rhannu gwybodaeth mewn perthynas â'r Adolygiad cenedlaethol o gynllunio gofal ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n destun proses cyn-achos yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus pdf eicon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Dylid nodi'r adroddiad.

 

10.

Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid Drafft Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar Castell-nedd Port Talbot 2022-2023 pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Dylid nodi'r adroddiad.

 

Dywedodd swyddogion y dylai enw'r adroddiad fod fel a ganlyn: Dadansoddiad Graddio Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar.

 

11.

Eitemau brys

Any urgent items (whether public or exempt) at the discretion of the Chairperson pursuant to Regulation 5(4)(b) of Statutory Instrument 2001 No. 2290 (as amended).

12.

Gofalwyr di-dal pdf eicon PDF 312 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Dylid nodi'r adroddiad.

 

13.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd

Yn unol ȃ Rheoliad 4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290, gellir gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol a oedd yn debygol o gynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

14.

Cynllun Cyfiawnder Ieuenctid Drafft Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar Castell-nedd Port Talbot 2022-2023