Agenda a Chofnodion

Bwrdd Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol y Cabinet - Dydd Iau, 20fed Ebrill, 2023 2.10 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd i benodi'r Cynghorydd Harris yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

Nid oedd dim.

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Nid oedd dim.

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 132 KB

Cofnodion:

Nodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 March 2023.

 

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn hwyrach na chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd cwestiynau gan y cyhoedd.

 

6.

Strategaeth Perthnasoedd Iachach ar gyfer Cymunedau Cryfach pdf eicon PDF 494 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Bod y Pennaeth Tai a Chymunedau dros dro yn cael caniatâd i ddechrau ymarfer ymgynghori cyhoeddus bythefnos o hyd ar y Strategaeth ddrafft yn Atodiad 1, ac adrodd yn ôl i'r Cabinet am ganlyniad yr ymgynghoriad hwnnw.

 

7.

Cynllun Ardal Gorllewin Morgannwg pdf eicon PDF 720 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Y byddai Aelodau'n cymeradwyo Cynllun Ardal Gorllewin Morgannwg 2023/2027 i'w ystyried gan y Bwrdd Iechyd ar ddiwedd mis Mawrth, a'i gyflwyno wedi hynny i Lywodraeth Cymru.

8.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290 (fel y'i diwygiwyd. 2290 (fel y'i diwygiwyd

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

 

9.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 243 KB

Penderfynu gwahardd y cyhoedd o'r eitemau canlynol yn unol â Rheoliad 4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

10.

Cefnogaeth i ffoaduriaid Affganaidd: estyniad i'r contract

Cofnodion:

Penderfyniad:

Dylid nodi'r adroddiad.

 

11.

Trefniadau cytundebol ar gyfer Gwasanaethau'r Trydydd Sector ac Anrheoliadol a ariennir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai.

Cofnodion:

Penderfyniad:

Dylid nodi'r adroddiad.

 

12.

Trefniadau cytundebol ar gyfer ystod o Wasanaethau i Blant a Phobl Ifanc a ariennir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai.

Cofnodion:

Penderfyniad:

Dylid nodi'r adroddiad.

 

13.

Adroddiadau Chwarterol Canolfan Diogel i Blant Hillside

Cofnodion:

Penderfyniad:

Dylid nodi'r adroddiad.

 

14.

Cytundeb Eco-flex Cymru Gynnes

Cofnodion:

 

Penderfyniad:

Bod Aelodau'n

·        cymeradwyo cyfranogiad y cyngor yn y cynllun ECO4 Flex.

·        Eithrio gofynion Rheolau Gweithdrefnau Contractau'r cyngor yn unol â Rheol 5 er mwyn i'r cyngor ymrwymo i CLG gyda Cymru Gynnes ac estyn y CLG ar gyfer parhad y cynllun ECO4 Flex.

·        Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth Tai a Chymunedau dros dro i ymrwymo i'r CLG gyda Cymru Gynnes ac estyn y CLG am barhad y cynllun ECO4 Flex.

 

15.

Cytundeb prydles gyda Tai Tarian ar gyfer Gwasanaethau Camu i Lawr Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Bod Aelodau'n cymeradwyo estyn y cytundeb prydlesu rhwng Castell-nedd Port Talbot a Tai Tarian ar gyfer 32, Heol Southville, Port Talbot. Bydd y brydles am gyfnod o 36 mis yn ôl amodau a thelerau i'w cytuno gan y Pennaeth Eiddo ac Adfywio mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Tai a Chymunedau dros dro.