Agenda

Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet - Dydd Mawrth, 17eg Hydref, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Teams/ hybrid at Council Chamber - Port Talbot Civic Centre

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 11 KB

5.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn hwyrach na chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

6.

Cais i’r Gronfa Grantiau Amrywiol pdf eicon PDF 234 KB

7.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol â Rheoliad 5(4)(b)  Offeryn Statudol 2001 Rhif. 2290 (fel y’i diwygiwyd).

8.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 312 KB

Yn unol ȃ Rheoliad 4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290, gellir gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol a oedd yn debygol o gynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Rhan 2

9.

Dileu dyledion (Eithriedig o dan Baragraff 14)