Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet - Dydd Mawrth, 5ed Medi, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Teams/ hybrid at Council Chamber - Port Talbot Civic Centre

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd y dylid penodi'r Cynghorydd S K Hunt yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 126 KB

25 Gorffennaf 2023

29 Awst 2023 (Arbennig)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf a 29 Awst 2023 yn gofnod cywir.

 

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk - dim hwyrach na dau ddiwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

 

Cofnodion:

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd.

 

6.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 312 KB

Penderfynu gwahardd y cyhoedd o'r eitemau canlynol yn unol â Rheoliad 4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

Yn unol â Rheoliad 4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290, gwaherddir y cyhoedd ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol a oedd yn debygol o gynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

7.

Dileu Dyledion y Mân Ddyledwyr

Cofnodion:

Penderfynwyd:

 

cymeradwyo dileu dyledion y mân ddyledwyr a'r gordaliadau budd-dal Tai fel y nodir yn yr adroddiad preifat a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

am nad oes modd adfer y symiau sy'n ddyledus.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.