Agenda

Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet - Dydd Mawrth, 7fed Mawrth, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Teams/ hybrid at Council Chamber - Port Talbot Civic Centre

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Penodi Cadeirydd

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

3.

Datganiadau o fuddiannau

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 118 KB

5.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk heb fod yn hwyrach na chanol dydd ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda. Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

 

 

I'w benderfynu:

6.

Grantiau'r Trydydd Sector 2023-24 - Ceisiadau Ychwanegol pdf eicon PDF 396 KB

7.

Cais i’r Gronfa Grantiau Amrywiol pdf eicon PDF 316 KB

8.

Cynllun Prosiectau Bach Cynghorau Cymuned pdf eicon PDF 221 KB

9.

Cymorth Trethi i Elusennau a/neu Sefydliadau Nid Er Elw pdf eicon PDF 661 KB

Er gwybodaeth:

10.

Diweddariad ar y Strategaeth Seiberddiogelwch pdf eicon PDF 425 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Offeryn Statudol 2001 rhif 2290 (fel y'i diwygiwyd)

 

12.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 313 KB

Penderfynu gwahardd y cyhoedd o'r eitemau canlynol yn unol â Rheoliad 4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Rhan 2

I'w benderfynu:

13.

Dileu dyledion Ardrethi Busnes (Eithriedig o dan Baragraff 14)

14.

Dileu dyledion Treth y Cyngor (Eithriedig o dan Baragraff 14)