Agenda a chofnodion drafft

Is-bwyllgor (Polisi ac Adnoddau) y Cabinet - Dydd Mawrth, 24ain Ionawr, 2023 2.10 pm

Lleoliad: Teams/ hybrid at Council Chamber - Port Talbot Civic Centre

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd y dylid penodi'r Cynghorydd S K Hunt (Arweinydd y Cyngor) yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 130 KB

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2022.

 

5.

Blaenraglen Waith 2022/23 pdf eicon PDF 506 KB

Cofnodion:

Nodwyd Blaenraglen Waith 2022/23.

 

6.

Cais i’r Gronfa Grantiau Amrywiol pdf eicon PDF 315 KB

Cofnodion:

Nododd yr aelodau fod yr acronym 'CBC' yn golygu 'Cwmni Budd Cymunedol'. Byddai'r Prif Swyddog Cyllid yn dosbarthu'r Polisi Grantiau Amrywiol i aelodau y tu allan i'r cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

 

Bod £9,350 y flwyddyn yn cael ei roi i CBC Ymddiriedolwyr Jones tuag at gost y rhent, sef £9,845 y flwyddyn, mewn perthynas â phrydlesu meysydd chwarae ac ardaloedd hamdden yng Nghae Chwarae Evans Bevan, Croes Baglan, Port Talbot i'w ddefnyddio fel Canolfan Gymunedol (Canolfan Gymunedol y Groes).

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Penderfynu ar swm y gefnogaeth ariannol mewn perthynas â'r ceisiadau am grantiau a dderbyniwyd.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

7.

Polisi Gwrth-lygredigaeth pdf eicon PDF 633 KB

Cofnodion:

Esboniodd swyddogion fod y rhifau yn y polisi a ddosbarthwyd yn anghywir, ac y dylai lifo o 1.1 i 1.2 i 1.3 ac yn y blaen.

 

Penderfyniad:

 

Dylid nodi'r adroddiad.

 

8.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 242 KB

Penderfynu gwahardd y cyhoedd o'r eitemau canlynol yn unol â Rheoliad 4 (3) a (5) Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Penderfyniad:            

 

Penderfynwyd gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod wrth ystyried yr eitemau busnes canlynol ar y sail ei bod yn debygol o ddatgelu gwybodaeth eithriedig fel y nodir ym mharagraff eithrio 14 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007 yn amodol ar gymhwyso Prawf Budd y Cyhoedd (lle bo'n briodol).

 

 

9.

Dileu Treth y Cyngor

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi i ddileu'r symiau Treth y Cyngor, fel y’u nodwyd yn yr adroddiad preifat a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Galluogi'r cyngor i ddileu dyledion cyfrifon nad oes modd eu hadennill.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

10.

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

1.           Cymeradwyo'r ceisiadau am ddyfarniadau, fel y nodir yn Atodiad B i'r adroddiad preifat a ddosbarthwyd, o Gronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/2023 ar gyfer ceisiadau cymwys a dderbyniwyd ar y dyddiad cau neu cyn hynny.

 

2.           Cymeradwyo'r taliadau i'r ymgeiswyr hynny y mae angen cymorth parhaus gan Gronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg arnynt, fel y nodir yn yr adroddiad preifat a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Darparu cymorth ariannol addas i fyfyrwyr a fyddai'n dioddef o galedi fel arall.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

 

11.

Cronfa Ymddiriedolaeth Harold a Joyce Charles

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

1.           Cymeradwyo'r ceisiadau am ddyfarniadau, fel y nodir yn Atodiad B i'r adroddiad preifat a ddosbarthwyd, o Gronfa Harold a Joyce Charles ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/2023, ar gyfer ceisiadau cymwys a dderbyniwyd ar y dyddiad cau neu cyn hynny.

 

2.           Cymeradwyo'r taliadau i'r ymgeiswyr hynny y mae cymorth parhaus gan Gronfa Harold a Joyce Charles eisoes wedi’i gymeradwyo ar eu cyfer, fel y nodir yn yr adroddiad preifat a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Darparu cefnogaeth ariannol addas i fyfyrwyr a fyddai'n dioddef o galedi fel arall.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniadau eu rhoi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn.