Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Gwener, 26ain Ionawr, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi-location meeting Council Chamber Port Talbot/Microsoft Teams

Cyswllt: Sarah McCluskie 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

2.

Datganiadau o fuddiannau

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 315 KB

4.

Archwilio Cymru - Cyflwyniad ar eu hadolygiad o effeithlonrwydd trefniadau Craffu yn y cyngor pdf eicon PDF 399 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Archwilio Cymru - Ymagwedd strategol at Wasanaethau Digidol pdf eicon PDF 408 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Diweddariadau Ch2 pdf eicon PDF 293 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Monitro Rheoli'r Trysorlys pdf eicon PDF 268 KB

8.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol - diweddariad chwe misol pdf eicon PDF 376 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofrestr Adroddiadau'r Rheolyddion pdf eicon PDF 425 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Diweddaru Chwarterol Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 708 KB

11.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 514 KB

12.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

13.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

14.

Adroddiad Diweddaru Ymchwiliadau Arbennig