Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Gwener, 16eg Mehefin, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Chloe Plowman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2023/24

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:

 

·       Bod yr Aelod Lleyg, Joanna Jenkins, yn cael ei phenodi'n Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2023/24

 

·       Bod yr Aelod Lleyg, Helen Griffiths, yn cael ei benodi'n Ddirprwy Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2023/24

 

 

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Derbyniwyd y Datganiadau o Fuddiannau canlynol yn ystod y drafodaeth am yr eitem agenda berthnasol:

 

Joanna Jenkins:

Eitem 9 ar Agenda, Datganiad Cyfrifon Drafft ar gyfer 2022/23, gan ei bod yn ymwneud â dwy elusen sydd wedi elwa o gyllid grant. Nid oedd hi'n ystyried bod ei datganiad yn rhagfarnol, felly arhosodd ar gyfer y drafodaeth yn ei chylch.

 

Y Cyng. Phil Rogers:

Eitem 11 yr Agenda, Adroddiad Diweddaru Archwilio Mewnol, gan ei fod yn Llywodraethwr Ysgol yn Ysgol Gymunedol Llangatwg y sonnir amdani yn yr adroddiad a ddosbarthwyd. Roedd ganddo oddefeb i siarad, felly arhosodd am y drafodaeth yn ei chylch.

 

 

 

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 253 KB

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2023 fel cofnod cywir.

 

5.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 530 KB

Cofnodion:

Nodwyd y Blaenraglen Waith.

 

6.

Cofrestr Swyddfa Archwilio Cymru o Adroddiadau ac Argymhellion Rheolyddion pdf eicon PDF 464 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Darparwyd fersiwn wedi'i diweddaru i'r aelodau o Gofrestr Adroddiadau ac Argymhellion y Rheoleiddwyr.

 

Amlygwyd bod yr adroddiad a ddosbarthwyd yn manylu ar drosolwg o'r Adroddiadau Rheoleiddwyr a dderbyniwyd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio; a lle, os o gwbl, y cymerwyd camau gweithredu ar argymhellion a gynhwysir yn yr adroddiadau hynny.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

7.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol Drafft 2022-2023 pdf eicon PDF 392 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd Datganiad Llywodraethu Blynyddol drafft y cyngor ar gyfer 2022-2023 i'r Pwyllgor.

 

Eglurwyd y tynnwyd sylw'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio at yr adroddiad er mwyn i'r Pwyllgor adolygu'r wybodaeth, ac i sicrhau bod gan y cyngor weithdrefnau llywodraethu cadarn ar waith.

 

Holodd yr Aelodau pam fod y Cynllun Gweithredu Gwella Llywodraethu ar gyfer 2023/24 wedi'i lofnodi gan y Prif Weithredwr ac Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, ond heb ei ddyddio. Cadarnhaodd swyddogion fod yr adroddiad a ddosbarthwyd yn fersiwn ddrafft i'w hadolygu; a bydd yn cael ei dyddio ar ôl iddo gael ei chymeradwyo gan y Cabinet.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

8.

Polisi Rheoli Risgiau Corfforedig pdf eicon PDF 377 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd swyddogion y Polisi Rheoli Risgiau Corfforedig i'r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

9.

Datganiad o Gyfrifon Drafft ar gyfer 2022/23 pdf eicon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd Datganiad o Gyfrifon Drafft ar gyfer 2022/23 i'r Aelodau.

 

Amlygwyd bod y Datganiad Cyfrifon Drafft wedi'i ddarparu i Swyddfa Archwilio Cymru er mwyn iddynt ddechrau ar eu gwaith archwilio; bydd y cyfrifon yn cael eu cyflwyno eto i'r Pwyllgor unwaith y bydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

10.

Strategaeth Gwrth-dwyll a Gwrth-lygredd Ddiwygiedig pdf eicon PDF 571 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd fersiwn ddiwygiedig y Strategaeth Gwrth-Dwyll a Llygredd gerbron y Pwyllgor, er mwyn i'r Aelodau gynorthwyo i gyflawni eu dyletswyddau mewn perthynas â gwasanaethau archwilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

11.

Adroddiad Diweddaru Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 783 KB

Cofnodion:

Roedd yr adroddiad a ddosbarthwyd yn rhoi manylion am y gwaith archwilio mewnol a wnaed ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 17 Mawrth 2023.

 

Cadarnhawyd mai dim ond un adroddiad a gyhoeddwyd gyda sicrwydd cyfyngedig allan o'r holl adroddiadau a gyhoeddwyd, a manylwyd arno yn yr adroddiad a ddosbarthwyd fel 'Adeiladau'r Cyngor'. Soniodd swyddogion fod y rhan fwyaf o'r gwiriadau adeiladu angenrheidiol yn cael eu cynnal a bod sicrwydd cyfyngedig wedi'i roi yn seiliedig ar weinyddiaeth.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

12.

Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2022/23 pdf eicon PDF 562 KB

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2022/23.

 

Nodwyd bod yr adroddiad a ddosbarthwyd yn rhoi sicrwydd o ran y gwaith archwilio a wnaed a'r trefniadau llywodraethu. Cadarnhaodd swyddogion fod y Pennaeth Archwilio Mewnol wedi rhoi sgôr sicrwydd rhesymol eleni; ni all sicrwydd byth fod yn absoliwt, a'r sgôr hon yw'r uchaf y gellid ei darparu.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

 

13.

Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2022/23 pdf eicon PDF 784 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd fersiwn ddrafft Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2022/23 i'r Aelodau; lluniwyd yr adroddiad a ddosbarthwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod adroddiad blynyddol drafft y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2022-23 yn cael ei adolygu a'i gymeradwyo gan Aelodau, cyn iddo gael ei gyflwyno i'r Cyngor Llawn.

 

 

 

14.

Eitemau brys

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.

 

15.

Mynediad i gyfarfodydd

Mae hynny'n unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac eithrio'r cyhoedd am yr eitemau canlynol o fusnes a oedd yn ymwneud â datgelu gwybodaeth wedi'i heithrio'n debygol fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12 a 15 o Ran 4 o Atodlen 12A o'r Ddeddf uchod.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:Yn unol ag Adran 100A(4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y cyhoedd o'r eitemau busnes canlynol a oedd yn cynnwys datganiadau posib o wybodaeth eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 12, 13 ac 14 o Ran 4 Atodlen 12A y Ddeddf uchod.

 

16.

Archwilio Mewnol - Ymchwiliadau Arbennig (yn eithriedig dan baragraff 14)

Cofnodion:

Rhoddodd Swyddogion yr wybodaeth ddiweddaraf am bob adroddiad ymchwiliad arbennig a gyhoeddwyd ers y cyfarfod diwethaf; gan gynnwys manylion yr holl ymchwiliadau arbennig cyfredol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.