Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu'r Cabinet - Dydd Mercher, 27ain Mawrth, 2024 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alison Thomas E-bost: a.thomas6@npt.gov.uk 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

 

Cadarnhawyd y byddai'r pwyllgor yn craffu ar eitem 6 a'r adroddiad brys preifat o agenda'r Cabinet.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau.

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 469 KB

·        14 Chwefror 2024

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2024 fel cofnod gwir a chywir.

 

4.

Craffu Cyn Penderfynu

·        Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau’r Cabinet ar gyfer aelodau’r pwyllgor Craffu)  

 

Cofnodion:

Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022-2023

 

Dywedodd y swyddogion wrth yr aelodau am y gwallau teipio canlynol yn yr adroddiad: dylai paragraff 20 ddarllen 2022-2023 ac nid 2021-2022 fel y nodwyd, dylai paragraff 21 gyfeirio at y Cabinet ac nid Is-bwyllgor Polisi ac Adnoddau'r Cabinet, fel y nodwyd.

 

Cyfeiriodd yr Aelodau at gam 4.5.4.50 ar dudalen 55 o'r adroddiad a oedd wedi'i gynnwys ym mhecyn yr agenda a gofynnwyd am ddiweddariad cynnydd ar fynediad corfforol i welliannau cyfleusterau pwyllgorau yng Nghanolfan Ddinesig Castell-nedd.

 

Nid oedd gan swyddogion yr wybodaeth y gofynnwyd amdani wrth law; bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu ag aelodau y tu allan i'r cyfarfod.

 

Holodd yr Aelodau a oedd y cynnig cyfweliad gwarantedig i unrhyw berson y mae cau Gwaith Dur TATA yn effeithio arnynt yn peryglu cydraddoldeb.

 

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd ac Adfywio wrth aelodau fod y cynnig gwarantedig o gyfweliad ar gyfer gweithwyr TATA neu'r rhai a oedd yn gweithio yn y gadwyn gyflenwi a oedd yn bodloni'r holl feini prawf hanfodol sy'n gysylltiedig â swydd wag.

 

Holodd yr aelodau a oedd Panel y Dinasyddion yn amrywiol ac yn gynrychioliadol o'r holl nodweddion gwarchodedig yn y gymuned?

 

Yn dilyn ymgynghoriadau diweddar, cadarnhaodd swyddogion fod gwaith wedi'i gynllunio i sicrhau bod Panel y Dinasyddion yn cynrychioli pob cymuned yn y fwrdeistref sirol. Lle nodir bylchau, bydd recriwtio i'r panel yn cael ei dargedu yn unol â hynny.  Bydd swyddogion yn dosbarthu sylwadau presennol y panel i'r aelodau, gyda gwybodaeth bellach yn cael ei darparu pan fydd ar gael.

 

Holodd yr aelodau a oedd data'n cael ei gadw mewn perthynas â nifer yr aelodau staff sy'n dysgu Cymraeg ac a oedd y ffigur hwn yn cynyddu neu'n gostwng, o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol.

 

Bydd swyddogion yn dosbarthu'r wybodaeth hon i aelodau y tu allan i'r cyfarfod.

 

Cyfeiriodd yr aelodau at dudalen 13 paragraff 17 o'r adroddiad, ac roeddent yn falch bod effeithiau Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol wedi'u cynnwys yn yr adroddiad 

 

Yn dilyn craffu, cefnogwyd yr argymhelliad gan y Cabinet.

 

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 393 KB

Cofnodion:

Nodwyd y Flaenraglen Waith.

 

6.

Eitemau brys

Unrhyw eitemau brys yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100BA(6)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys ar agenda Craffu'r Cabinet.

 

Roedd un adroddiad preifat brys ar agenda'r Cabinet.

 

7.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

Penderfynwyd: bod y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r eitem(au) ganlynol/canlynol yn unol ag Adran 100a (4) a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

 

8.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

Cofnodion:

Y Plaza Newydd

 

Yn dilyn craffu, cefnogwyd yr argymhelliad gan y Cabinet.