Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu'r Cabinet - Dydd Mercher, 5ed Ebrill, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Charlotte Davies - 01639 763745 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

Nodwyd bod y Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus wedi'i thynnu oddi ar agenda'r Cabinet gan fod fersiwn anghywir o'r adroddiad Ymgynghori wedi'i dosbarthu.Nodwyd y bydd fersiwn wedi'i diweddaru yn cael ei chyflwyno yng nghyfarfod y dyfodol.

 

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw fuddiannau.

 

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 219 KB

·        19.01.2023

·        22.02.2023

·        1.03.2023

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cymeradwywyd y cofnodion canlynol fel cofnod cywir:

 

·        19.01.2023

·        22.02.2023

·        1.03.2023

·         

 

 

 

4.

Adroddiad grŵp Gorchwyl a Gorffen Strategaeth Hybu'r Gymraeg pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor waith Grŵp Gorchwyl a Gorffen Strategaeth Hybu’r Gymraeg ar yr adolygiad o Strategaeth Hybu’r Gymraeg ddrafft.

 

Yn dilyn craffu, roedd y Pwyllgor yn gefnogol o gymeradwyo canfyddiadau'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen a Strategaeth Hybu'r Gymraeg i'r Cabinet eu hystyried.

 

5.

Craffu Cyn Penderfynu

Dewis eitemau priodol o Agenda Bwrdd y Cabinet ar gyfer craffu

cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau Bwrdd y Cabinet aa gyfer yr

Aelodau Craffu)

Cofnodion:

Dangosyddion Perfformiad Chwarter 3

 

Derbyniodd yr aelodau wybodaeth am berfformiad gwasanaeth chwarter 3 ar gyfer y Dangosyddion Perfformiad Allweddol a data canmoliaeth a chwynion, fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Cafwyd trafodaethau ynghylch cymhlethdod yr adroddiad.Nodwyd bod angen i'r adroddiad fod yn addas i'r cyhoedd, er mwyn sicrhau bod y cyngor yn annog y cyhoedd i gymryd rhan.Nodwyd hefyd fod angen i'r acronymau yn yr adroddiadau fod yn glir gyda diffiniadau wedi'u manylu neu eu dileu.

 

Nodwyd yr adroddiad.

 

 

 

6.

Blaenraglen Waith 2022/23 pdf eicon PDF 405 KB

Cofnodion:

Nodwyd y Blaenraglen Waith.

 

7.

Eitemau brys

(Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972)

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.